0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Použití chirálních kolon

Víte jak správně používat chirální kolony na bázi celulózy/amylózy?

Chirální kolony jsou transportovány v směsi n-hexan/2-propanol (9:1, v/v). Každá kolona je individuálně testována a je vždy opatřena certifikátem kvality a separačními parametry pro stanovení trans-stilbene oxidu.

Použití mobilních fází

Kolony mohou být použity jak v normální fázi (směsi n-alkanů/alkoholů), v reverzní fázi (směsi voda/MeOH, voda/ACN a pufr/MeOH a pufr/ACN), nebo v polárních organických rozpouštědlech (100% ACN, nižší alkoholy a jejich směsi).

Kompatibilita mobilních fází

Při změnách mobilní fáze je vždy třeba dodržet stanovený postup promytí kolon. Je třeba pokaždé vyhodnotit mísitelnost jednotlivých použitých rozpouštědel. Pro bezpečné převedení kolony z hexanu do metanolu (ACN) a opačně použijte vždy jako transportní solvent 100% 2-propanol při průtoku 0,2 – 0,5 mL/min. Pro spolehlivé odstranění původní mobilní fáze propláchněte kolonu přibližně 10-ti násobkem objemu kolony (tzn. 25 ml 100% 2-propanolu pro kolonu 250 x 4,6 mm, 15 ml pro 150 x 4,6mm). Dále, pokud je použit pufr nemísitelný s 2-propanolem pak kolonu ještě propláchněte před a po použití tohoto pufru 100% vodou.

Použití modifikátorů mobilní fáze

Pro některé kyselé či bazické chirální látky je třeba použít specifických modifikátorů MF za účelem dosáhnutí správné chirální separace či požadovaného tvaru píků. Dietylamin, etanolamin nebo butylamin v koncentracích 0,1 – 0,5 % mohou být použity pro bazické vzorky, zatímco octová či trifluor octová kyselina typicky v koncentraci 0,1 – 0,2% pro vzorky kyselé. Směsi bazických a kyselých aditiv jsou rovněž možné, např. dietylamin acetát či trifluor acetát. Kolony Lux poskytují stejné výsledky při použití všech výše uvedených rozpouštědel a modifikátorů MF v uvedených koncentracích.

Nekompatibilní rozpouštědla

Chirální kolony jsou vyrobeny vázáním různých derivátů polysacharidů na povrch silikagelu. Proto veškerá rozpouštědla rozpouštějící deriváty polysacharidů nesmí přijít do styku se stacionární fází, a to i v jakékoli koncentraci, např. THF, aceton, chlorované uhlovodíky, etylacetát, dimetylsulfoxid, DMF, N-metylformamid apod.

Tlakový limit

Průtok mobilní fáze by měl být nastaven tak, aby zpětný tlak nepřekročil hodnotu 300 barů (4300 psi).

Pracovní teplota

Za použití standardních mobilních fází (jako např. n-alkany/alkoholy) je teplotní rozsah kolon 0-50°C.

Uchovávání kolon

Pro déle trvající uskladnění je doporučeno skladovat kolony ve směsi n-hexan/2-propanol (9:1, v/v). Kolony používané v reverzní MF by měli být nejprve promyty vodou (kdykoli byl použit pufr jako modifikátor reverzní MF) a poté metanolem a/nebo pouze metanolem pokud pufr nebyl použit. Kolona může být rovněž uskladněna v metanolu.

Prodloužení životnosti chirálních kolon

Chromservis doporučuje použit univerzálního systému ochrany analytických kolon a odpovídajících předkolonek k zajištění dlouhodobé a bezproblémové separace na kolonách, zvláště při separacích vzorků získaných ze složitých a komplexních matric. Optimálně by měl být vzorek kompletně rozpuštěn v odpovídající MF a poté filtrován přes stříkačkový filtr o porozitě 0.45 µm.