0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Chromservis s.r.o.

Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní, dodací a servisní  podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností Chromservis s.r.o. a kupujícím. Tyto všeobecné podmínky jsou závazné pro veškerý obchodní styk se společností Chromservis s.r.o. Odchylné písemné dohody účastníků mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných podmínek.
 • Dodávky zboží a služeb společnosti Chromservis s.r.o. jsou realizovány na základě písemné objednávky nebo kupní smlouvy. Ojednávky mohou být zaslány poštou, elektronickou formou (e-mailem nebo formulářem z webových stránek společnosti Chromservis s.r.o.) nebo datovou zprávou, ve zcela výjimečných případech rovněž na základě ústní nebo telefonické objednávky. Objednávky přístrojů nad 200 000,- Kč a kupní smlouvy přijímá Chromservis s.r.o. pouze jako písemné originály podepsané statutárními zastupci kupujících organizací nebo jimi zplnomocněnými osobami. Chromservis s.r.o. považuje objednávku za závaznou jejím příjmem a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah. Kupní smlouvy jsou závazné podepsáním statutárním zástupcem společnosti Chromservis s.r.o. nebo jím zplnomocněnými osobami.
 • Pro specifikaci a dodání zboží je rozhodující katalogové číslo uvedené v objednávce nebo kupní smlouvě.
 • Kupní smlouvy jsou společností Chromservis s.r.o. potvrzovány vždy. Objednávky společnost Chromservis s.r.o. potvrzuje na vyžádání kupujícím.
 • Chromservis s.r.o. vyrozumí neprodleně kupujícího o všech modelových změnách nebo inovacích produktů v průběhu realizace objednávky (kupní smlouvy) kupujícího. Pokud tyto změny nevedou ke zhoršení parametrů zboží nebo k navýšení jeho konečné ceny, může je Chromservis s.r.o. provést bez písemného souhlasu kupujícího. V ostatních případech může Chromservis s.r.o. provést změny v objednávce pouze po dohodě a písemném potvrzení této dohody kupujícím.
 • Kupující může ve svých objednávkách provádět změny pouze písemnou formou a po dohodě s pracovníky společnosti Chromservis s.r.o. Kupující hradí veškeré dodatečné náklady spojené se změnou objednávky.
 • Stornování objednávky po jejím přijetí společností Chromservis s.r.o. dle článku 1.2 je možné jen po domluvě s osobou k tomuto účelu zplnomocněnou. Společnost Chromservis s.r.o. si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu případné náklady vynaložené se stornováním objednávky.

Ceny

 • Ceny zboží a služeb jsou vyjádřeny v Kč a  jsou uvedeny v cenových nabídkách, případně ceníku. Ceníky vydávané společností Chromservis s.r.o. jsou informativní a jsou vždy platné k termínu vydání. Chromservis s.r.o. nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů. Chromservis s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na změnách kurzů, celních poplatků, dopravních nákladů a jiných neovlivnitelných podmínkách. Ceny jsou vždy uváděny bez DPH. Nezahrnují v sobě náklady na dopravu do místa odběratele. Pro spotřební materiál je využívána služba PPL a Česká pošta (Balík do ruky). Chemikálie jsou dodávány smluvním přepravcem.
 • Platnost cenových nabídek je v nabídkách zřetelně vyznačena. Cenové nabídky za Chromservis s.r.o. podepisuje obchodní zástupce, který nabídku zpracovává.
 • V případě, že je zboží objednáváno na základě cenové nabídky, je nutné v objednávce uvést číslo dané nabídky. Pokud číslo nabídky v objednávce uvedeno nebude, společnost Chromservis s.r.o. není povinna dodržet ceny uvedené v nabídce. Na pozdější případné reklamace ceny a odvolávky na nabídku nemusí být brán zřetel.

Dodání zboží a služeb

 • Společnost Chromservis s.r.o. se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v objednávce nebo kupní smlouvě a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje společnosti Chromservis s.r.o. zaplatit za to sjednanou kupní cenu. Chromservis s.r.o. se zavazuje dodat zboží a služby v co nejkratším termínu dle dostupnosti zboží a provozních možností. Předpokládaný termín dodání je uváděn v cenových nabídkách, potvrzeních objednávek a kupních smlouvách. Předpokládaný termín dodání je možné sdělit i telefonicky. Dodací lhůta u zakázek s platbou předem na zálohovou fakturu začíná běžet až od okamžiku uhrazeni celé částky zálohové faktury.
 • Zboží je dodáváno na místo určení specifikované v objednávce nebo kupní smlouvě. Převzetí zboží stvrzuje kupující buď podpisem přepravních dokumentů v případě zasílání zboží přepravcem nebo dodacího listu v případě dodání zástupcem společnosti Chromservis s.r.o. V tomto okamžiku kupující stvrzuje, že zásilka obsahuje deklarovaný počet balení (krabic, palet atd.) a že zásilka není zřetelně poškozena. Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží předáno přepravci, je sklad Chromservis s.r.o., kde je zboží přepravcem nakládáno. Datum zdanitelného plnění je den, kdy přepravce zboží převzal do přepravy. Místem plnění při osobním dodání zboží zástupcem firmy Chromservis s.r.o., nebo osobním převzetím odběratelem, je místo kde se předání zboží uskutečňuje. Datum zdanitelného plnění je den, kdy se předání uskutečnilo podpisem na dodacím listu.
 • U dodávek spotřebního materiálu nebo zboží, které nevyžaduje instalaci servisním technikem, je kupující povinen zboží ihned po jeho převzetí zkontrolovat a případné vady dodavateli nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí. Součástí dodávky je vždy dodací list obsahující katalogové číslo, název, počet dodávaných kusů a cenu.
 • V případě dodávky zboží, které vyžaduje instalaci servisním technikem, zůstává zásilka po převzetí kupujícím od dopravce nerozbalena. Detailní převzetí zboží provede s kupujícím servisní technik společnosti Chromservis s.r.o. a veškeré nedostatky a závady zapíše do instalačního protokolu. Kupující je povinen poskytnout společnosti Chromservis s.r.o. k instalaci zboží potřebnou součinnost. Práce nezbytné pro instalaci budou zahájeny okamžitě, nejpozději do 14 dnů  od dodání zboží. Místem plnění při dodání zboží s instalací, nebo montáží je místo, kde se instalace, nebo montáž uskutečňuje. Datum zdanitelného plnění je den, kdy se předání uskutečnilo podpisem na dodacím listu, nebo předávacím protokolu.
 • Je-li součástí zboží programové vybavení (dále jen "software"), poskytne Chromservis s.r.o. kupujícímu nevýhradní oprávnění software užít k účelu, ke kterému dle své povahy slouží, a to pro současné užití na jediném počítači (dále jen "licence"). Licence je poskytována v souladu s podmínkami uvedenými v licenčních textech, které jsou součástí softwaru a kupující přebírá veškerou odpovědnost za jejich porušení. Kupující nemá právo licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě ani licenci třetí osobě postoupit. Kupující není povinen licenci využít. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího zboží měnit, upravovat ho nebo jakýmkoliv způsobem do něj zasahovat.
 • Technická dokumentace a uživatelské příručky jsou dodávány v originálním jazyce výrobce nebo v českém jazyce. Součástí dodávky přístrojů je prohlášení o shodě zařízení dle ustanovení zák. č. 22/1997 Sb. (platí pouze pro zboží, které tomuto zákonu a navazujícím vyhláškám podléhá).

Platební podmínky

 • Částky kupní ceny jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet společnosti Chromservis s.r.o.
 • Splatnost faktur, pokud není specifikováno jinak, je 14 dnů. Faktury jsou splatné k datu uvedenému na faktuře, to znamená, že k tomuto datu je celá částka kupní ceny připsána na účet společnosti Chromservis s.r.o.
 • Požaduje-li kupující úpravu platebních podmínek, je nutno tuto skutečnost projednat s obchodním zástupcem společnosti Chromservis s.r.o.Nově sjednané platební podmínky je zapotřebí uvést v objednávce.
 • U nových zákazníků je vždy požadována platba předem na zálohovou fakturu. Po dohodě je možná i platba v hotovosti nebo na dobírku. Společnost Chromservis s.r.o. si vyhrazuje právo platby předem u objednávek a kupních smluv nestandardního plnění. Dále je Chromservis s.r.o. oprávněn požadovat platbu předem u zákazníků, kteří opakovaně nedodržují sjednanou splatnost faktur. Dodací lhůta v těchto případech začíná běžet až po uhrazení zálohy kupujícím.
 • Faktury / daňové doklady jsou vystavovány v okamžiku odeslání zboží (předání prvnímu přepravci) nebo po osobním doručení zboží odběrateli.
 • Částka kupní ceny se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude celá připsána na účet prodávajícího. K tomuto datu se kupující stává vlastníkem zboží.
 • Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit společnosti Chromservis s.r.o. za každý den prodlení 0,5% zákonného úroku z prodlení z dlužné částky.
 • Kupující není oprávněn převést na třetí osobu závazky vůči společnosti Chromservis s.r.o. bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

 • Společnost Chromservis s.r.o. poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží s tím, že po záruční dobu bude zboží způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
 • Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a vady zboží, které evidentně vznikly nesprávným použitím zboží, zejména nevhodným spojením zboží s jinými zařízeními, použitím nevhodného spotřebního materiálu na zboží, nepřiměřenou údržbou zboží, nevhodným skladováním zboží, prodávajícím neautorizovanou modifikací zboží, porušením záruční nálepky atd. Záruka se nevztahuje na vhodnost zboží pro určité speciální použití.
 • Není-li stanoveno jinak, činí záruční doba 12 měsíců ode dne dodání zboží. U spotřebního materiálu (ať už je součástí přístroje nebo je dodáván samostatně), u napájecích baterií a u senzorů do přístrojů činí záruční doba 3 měsíce od dodání zboží. Obsahuje-li zboží neoddělitelný spotřební materiál, záruční doba na zboží je v délce tohoto spotřebního materiálu, tedy 3 měsíce. Zboží s exspirací má stanovenou záruční dobu danou termínem exspirace a záruka platí do prvního otevření.Jestliže dodání zboží, vč. příp. instalace, je zpožděno v důsledku porušení povinnosti odběratele zboží převzít nebo poskytnout součinnost k instalaci, pak záruční doba začíná běžet nejpozději 31. den po předání zboží kupujícímu.
 • Jestliže kupující zjistí během záruční doby, že zboží vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí společnost Chromservis s.r.o. v písemném oznámení vad (dále „reklamace“) o zjištěných vadách. V případě reklamace GC nebo HPLC kolony jsou reklamační formuláře k dispozici na webových stránkách společnosti Chromservis s.r.o. nebo jej na vyžádání zašleme.
 • Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení oprav byl povinen zboží převzít.
 • Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit doklad o zakoupení zboží, kterým je faktura a dodací list se sériovým číslem dodaného zboží. Zboží musí být kompletní včetně dokumentace a s neporušenými záručními nálepkami a v původním obalu. V reklamaci je kupující povinen specifikovat vadu zboží a jak se projevuje. Místem reklamace je sídlo společnosti Chromservis s.r.o.
 • Odběratel je povinen reklamované zboží předat čisté a zdravotně nezávadné. Zdravotní nezávadnost je deklarována formulářem o dekontaminaci (formulář je k dispozici na webových stránkách společnosti Chromservis s.r.o. nebo jej na vyžádání zašleme). V opačném případě si společnost Chromservis s.r.o. vyhrazuje právo reklamované zboží nepřevzít.
 • O výsledku reklamace je odběratel informován nejpozději do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží výrobcem obvykle do 4 týdnů.
 • V případě vady zboží uplatněné kupujícím je společnost Chromservis s.r.o. oprávněna dle své volby vadné zboží vyměnit nebo je opravit.
 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je odběratel povinen před převzetím uhradit vzniklé náklady na přepravu a prohlídku, případně opravu.

 Záruční a pozáruční opravy přístrojů

 • Záruční a pozáruční servis přístrojů zabezpečuje společnost Chromservis s.r.o. prostřednictvím proškolených servisních techniků na základě požadavků odběratele. Servisní objednávky/smlouvy přijímá servisní oddělení.

Vlastnická práva a nebezpečí škody na zboží 

 • Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v souladu splatnou legislativou .
 • Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku předání zboží kupujícímu.

Obecná ustanovení 

 • Text těchto Všeobecných podmínek je zveřejněn na internetové adrese https://chromservis.eu a ve vybraných katalozích společnosti Chromservis s.r.o.
 • Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah založený okamžikem akceptace odběratelské objednávky ze strany společnosti Chromservis s.r.o. a vznikající při poskytování plnění se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.
 • Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.1.2021.

Zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) upozorňujeme, že v rámci registrace na našem webu jste dali souhlas se zpracováním vašich údajů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K odvolání použijte tento formulář.

Všeobecné obchodní podmínky si můžete otevřít v PDF zde.