ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Stacionární fáze / Více o chromatografii

Dávkovací čerpadla

Dávkovací čerpadla

Dávkovací čerpadla nacházejí uplatnění v mnoha aplikacích, a to jak v laboratořích, tak i v průmyslu.  Často se zde setkáváme, že je potřeba dávkovat za speciálních podmínek:

 • Dávkování za vysokého tlaku (reaktory, tlakové aparatury)
 • Dávkování při vysokých teplotách
 • Vstřikování vysoce reaktivních kapalin
 • Dávkování viskózních kapalin

Pump HeadPro všechny tyto aplikace je možné využít technologie dávkování, která se využívá v oblasti vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Jedná se o dvoupístová čerpadla AZURA (Knauer), která jsou vybavena safírovými písty, které zajišťují velmi přesné, plynulé a vysokotlaké dávkování. Čerpadla mohou pracovat s průtokem 0,01 až 1000 ml/min, při teplotách -10°C až +120°C a s viskózními médii do 1000 mPa.s.

Čerpadla mohou být upravena i tak, že je lze využívat například v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v uzavřených atmosférách.

Příkladem vysoké odolnosti čerpadel AZURA je použití při dávkování oxidu sírového při výrobě metansulfonové kyseliny (MSA), jejíž uplatnění je především v čistících prostředcích.

Materiály

Hlavy dávkovacích čerpadel se vyrábějí z různých materiálů:

 • Keramika
 • Hastelloy C-276
 • Nerezová ocel
 • Titan
 • Kombinace nerezová ocel/titan

Informace o nabízených modelech najdete zde.

 


TOF vs. kvadrupól

V tomto článku vám ukážeme, proč je GC/MS-TOF vhodnější technikou při moderních GC/MS analýzách než několik desetiletí stará technologie využívající kvadrupólový analyzátor.

1)      Proč TOF poskytuje kvalitnější data?

Vyšší rychlost GC/MS systému Time of Flight znamená vyšší počet spekter na chromatografický pík. Analytik má tedy k dispozici více dat a může díky unikátnímu algoritmu dekonvoluce identifikovat sloučeniny, které mají podobné vlastnosti (izomery apod.), kdy nám rozlišení hmotnostním spektrem na jednotkové úrovni nestačí.

TOF může pracovat s analýzou MS spektra v celém rozsahu m/z – díky dobré citlivosti není potřeba používat SIM režim a tedy analytik neztrácí kvalitativní informace o struktuře sloučeniny. To může hrát velkou roli při mezilaboratorní kontrole nebo v případech, kdy jsou rozdílné výsledky mezi laboratořemi.

2)      Vyšší citlivost

Time off Flight není skenovací analyzátor, nýbrž pulzní. Díky vysoké expulzní rychlosti 30kHz umožňuje sběr spekter až 1000/s, což kvadrupólový analyzátor nemůže dosáhnout. Navíc kvadrupól se po jednom skenu musí vrátit na původní hodnotu elektrického pole, což zabírá další čas, tzv. “Interscan time”. To významně prodlužuje průměrnou dobu jednoho skenu. Např. bude-li prováděna analýza PBDE v rozsahu 100-1000 amu, GC/MS systém se skenovací rychlostí 20000 amu/s, dosáhneme rychlost sběru dat <20spekter/s. U analyzátoru TOF dosáhneme jednoduše 200 spekter/s, tedy 10x vice. Vyšší rychlost umožňuje nejen Fast GC/MS, ale kvalitnější data. Fast GC/MS poskytuje vyšší píky, tedy lepší poměr signál/šum. Navíc, u analýzy sloučenin, jako např. PBDE je nutné analyzovat celá hmotnostní spektra a u jvadrupólového analyzátoru tím velmi ztrácíme v EI cistlivost.

3)      Ekonomika provozu

Při použití GC/MS-TOF dosáhneme vysoké rychlosti sběru spekter, takže můžeme při použití vhodné kolony (0,10 nebo 0,18 mm ID) zkrátit analýzu 3x až 4x. Tím významně ušetříme na provozním času přístroje, spotřebě nosného plynu a zvýšíme průchodnost vzorků. To může nejen zvýšit kapacitu laboratoře, ale zrychlit dodání výsledků analýzy.


ZB-MultiResidue 1

(Aplikačně specifická fáze)GC columns

 • Patentovaná fáze vyvinutá pro analýzu pesticidů.
 • Paralerním použití kolon Zebron MR-1 a MR-2 poskytuje rozlišení 20 pestidů jmenovaných v EPA metodě 8081 do 10 min.
 • MS certifikace - fáze s nízkou krvácivostí vhodná pro konfirmací pesticidů s využitím MS.
 • Vysoká inernost - nízká diskriminace aktivních látek jako např. DDT.
 • ESC Equipped.

Paralení použití kolon Zebron MultiResidue columns poskytuje rozlišení na zakladní linii 20 pesticidů jmenovaných v metodě EPA 8081 do 10 min. s rosahem kalibrační křivky 5-250 ppb a vyhovujícími parametry předepasanými EPA metodou jako je diskriminace DDT a Endrinu, linearita (% RSD) a dostatečné rozlišení kritických isomerů.

Jedinečná selektivita nabízí zvýžšené rozlišení kritických sloučenin v porovnání se standardními 5MS fázemi. Pro jednodušší vývoj mových metod je dostupný soubor retenčních časů více než 300 pesticidů.

Aplikace
 • Směsi Aroclor/PCB
 • Multi-reziduální pesticidní analýzy
 • Halogenované deriváty kyseliny octové
 • Dusíkaté pesticidy
 • Organochlorové pesticidy
 • Organofosforové pesticidy
 • Herbicidy
 • Insekticidy
Teplotní limity
ID (mm) df(µm) Teplotní limity (°C)
0.25 0.25 -60 až 320/340
0.32 0.50 -60 až 320/340
0.53 0.50 -60 až 320/340

ZB-35 HT Inferno

(35% fenyl 65% dimetylpolysiloxanová fáze)GC columns

 • První nekovová kolona s 35 %-ní fenylovou fází stabilní do 400 ˚C
 • Robustní kolona pro vysokoteplotní aplikace
 • Vhodná pro analyty s vysokou molekolovou hmotností
 • Ekvivalentbí k fázi USP G42

Vysokoteplotní fáze s vyšší polaritou poskytuje rozlišení sloučenin s blízkým bodem varu a různými funkčními skupinami. Vysoký teplotní limit dovoluje odstranění matričních koextraktů ze vzroku.

Aplikace
 • Aminy
 • Pesticidy
 • Směsi Aroclor
 • Středně-těkavé analyty
 • Drogy
 • Steroidy
Teplotní limity
ID (mm) df(µm) Teplotní limity (°C)
0.25 0.25 -60 až 400
0.32 0.25 -60 až 400

ZB-MultiResidue 2

(Aplikačně specifická fáze)GC columns

 • Patentovaná fáze vyvinutá pro analýzu pesticidů.
 • Paralerním použití kolon Zebron MR-1 a MR-2 poskytuje rozlišení 20 pestidů jmenovaných v EPA metodě 8081 do 10 min.
 • MS certifikace - fáze s nízkou krvácivostí vhodná pro konfirmací pesticidů s využitím MS.
 • Vysoká inernost - nízká diskriminace aktivních látek jako např. DDT.
 • ESC Equipped.

Paralení použití kolon Zebron MultiResidue columns poskytuje rozlišení na zakladní linii 20 pesticidů jmenovaných v metodě EPA 8081 do 10 min. s rosahem kalibrační křivky 5-250 ppb a vyhovujícími parametry předepasanými EPA metodou jako je diskriminace DDT a Endrinu, linearita (% RSD) a dostatečné rozlišení kritických isomerů.

Jedinečná selektivita nabízí zvýžšené rozlišení kritických sloučenin v porovnání se standardními 5MS fázemi. Pro jednodušší vývoj mových metod je dostupný soubor retenčních časů více než 300 pesticidů.

Aplikace
 • Směsi Aroclor/PCB
 • Multi-reziduální pesticidní analýzy
 • Halogenované deriváty kyseliny octové
 • Dusíkaté pesticidy
 • Organochlorové pesticidy
 • Organofosforové pesticidy
 • Herbicidy
 • Insekticidy
Teplotní limity
ID (mm) df(µm) Teplotní limity (°C)
0.25 0.20 -60 až 320/340
0.32 0.25 -60 až 320/340
0.53 0.50 -60 až 320/340

ZB-BAC 1&2

(Aplikačně specifické fáze)GC columns

 • Patentované fáze designovaná analýzu alkoholů v krvi.
 • Poskytuje rozlišení klýčových analytů na základní linii ve dvouminutové analýze.
 • Zvýšené rozlišení píků etanolu a acetonu.
 • Použití t-butanolu nebo n-propanolu jako interního standardu.
 • Paralerní použití obou vází poskytuje dvě změny v elučním pořadí píků.
 • Zvýšená přesnost pro vzorky z mtrvol.
Apliakce
 • Analýza alkoholu v krvi
 • Glyceroly
 • Inhalační anestetika
 • Rozpouštědla
Teplotní limity
ID (mm) df(µm) Teplotní limity (°C)
0.32 1.20 -20 až 260/280
0.32 1.80 -20 až 260/280
0.53 2.00 -20 až 260/280
0.53 3.00 -20 až 260/280

ZB-MultiResidue 1

(Aplikačně specifická fáze)GC columns

 • Optimalizovaná fáze pro separacidrog.
 • Vhodné rozměry pro rychlou chromatografii.
 • Zvýšené rozlišení cílových analytů a matriční nečistot.
 • Speciální deaktivace zpřesňuje kvantifikaci aktivních sloučenin.
Aplikace
 • Drogy
Teplotní limity
ID (mm) df(µm) Teplotní limity (°C)
0.18 0.18 -60 až 320/340
0.25 0.25 -60 až 320/340

ZB-XLB-HT Inferno

(Patentovaná fáze s nízkou polaritou)GC columns

 • Nekovová kolona se sil-arylenovou fáz stabilní do 400 ˚
 • Robustní kolona pro vysokoteplotní aplikace
 • Poskytuje unikátní selektivitu pro konfirmační analýzy
 • Vhodná kolona pro screeningové metody a identifikace neznámých vzorků

Zebron™ ZB-XLB-HT Inferno je fenyl-sil-arylenová kotvená fáze stabilní do400˚ C, která poskytuje jedinečné rozlišení široké řady analytů. Nekovové Zebron Inferno kolony jsou stabilní při vysokých teplotách díky patentovaným technologiím, poskytují delší životnost, nízkou krvácivost a aktivitu kolon. Kolony nacházejí uplatnění při analýze enviromentálních vzorků, potravin, farmacii, toxikologie a při kontrole biopaliv.

ZB-XLB-HT Inferno se vyznačuje jedinešnou selektivitou například pro konfirmační analýzy, nízkou krvácivostí, nízkou aktivitou a výborným tvarem píků kyselých i bazických analytů. Je ideální pro analýzu polychlorovaných bifenylů (PCBs), pesticidů, herbicidů a mnoho PA metod.

 

Aplikace
 • PCB
 • Pesticidy
 • Herbicidy
Teplotní limity
ID (mm) df(µm) Teplotní limity (°C)
0.25 0.10 -60 až 400
0.25 0.25 -60 až 400
0.32 0.10 -60 až 400
0.32 0.25 -60 až 400

ZB-1XT SimDist

(Aplikačně specifická fáze)GC columns

 • Vysokoteplotní fáze vyvinutá pro simulovanou destilaci.
 • Multi-layer Glass Infusion™ technologie zajišťuje stejnoměrnou skleněnou vrstvu vnitřní kovové plochy po celé délce kolony.
 • Glass Infusion™ technologie poskytuje zvýšenou účinnost, ostré píky a vyšší poměr signál:šum pro analyty s nízknou koncetrací a pozdní elucí.
 • Tato fáze nabízí rozlišení píků C50 a C52 vyšší než 2.
 • Každá kolona ZB-1XT SimDist je idividuálně testována pro eliminaci mezi-kolonových rozdílů.
Aplikace
 • SimDist and HT SimDist
Teplotní limity
ID (mm) df(µm) Teplotní limity (°C)
0.53 0.09 -60 až 450
0.53 0.15 -60 až 450
0.53 2.65 -60 až 400

Thermo Fisher TriPlus GC AS syringes with fixed needles

Syringe with fixed needle
Volume [ µl ] Needle length [ mm ] Gauge Needle ID [ mm ] Tip Gastight 1 pc Six pack
5 50 23 0.11 Cone x Click to select  
10 80 23 0.11 Cone x    
10 80 26 0.11 Cone x Click to select  
10 50 25 0.125 Cone x Click to select  
10 80 22 0.175 Cone x    
10 50 23 0.11 Cone yes Click to select  
10 50 23 0.11 Cone x Click to select  
10 50 26 0.11 Cone x Click to select  

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz