0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Zastosowanie chiralnych kolumn

Czy wiesz, jak poprawnie używać chiralnych kolumn celulozowych/amylozowych?

Kolumny chiralne są transportowane w n-heksanie/2-propanolu (9: 1, v/v). Każda kolumna jest indywidualnie testowana i zawsze zaopatrzona w certyfikat jakości i parametry separacji do oznaczania tlenku trans-stylibenu .

Korzystanie z faz mobilnych

Kolumny Lux można stosować zarówno w fazie normalnej (mieszaniny n-alkanów / alkoholi) w fazie odwróconej (woda / MeOH, woda / ACN i bufor / MeOH i bufor/ACN) lub polarne rozpuszczalniki organiczne (100% ACN, niższe alkohole i ich mieszaniny).

Zgodność faz mobilnych

Zmieniając fazę ruchomą, zawsze należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą mycia kolumn. Konieczna jest ocena mieszalności rozpuszczalników stosowanych każdorazowo. W celu bezpiecznego przekształcenia kolumny z heksanu w metanol (ACN) i odwrotnie, zawsze stosować jako rozpuszczalnik transportowy 100% 2-propanol przy przepływie 0,2 - 0,5 ml/min. Aby niezawodnie usunąć oryginalną fazę ruchomą, przepłukać kolumnę około 10 razy większą niż objętość kolumny (tj. 25 ml 100% 2-propanolu dla kolumny 250 x 4,6 mm, 15 ml dla 150 x 4,6 mm). Dodatkowo, jeśli bufor nie miesza się z 2-propanolem, przepłukać kolumnę przed i po użyciu tego buforu z 100% wody.

Używanie modyfikatorów fazy ruchomej

W przypadku niektórych kwaśnych lub zasadowych środków chiralnych, do uzyskania odpowiedniej separacji chiralnej lub pożądanego kształtu piku, należy zastosować specyficzne modyfikatory MF. W próbkach zasadowych można stosować dietyloaminę, etanoloaminę lub butyloaminę w stężeniach 0,1 - 0,5 %, natomiast kwas octowy lub kwas trifluorooctowy zazwyczaj w stężeniu 0,1 - 0,2 % w przypadku próbek kwaśnych. Możliwe są również mieszaniny dodatków zasadowych i kwasowych, np. Octan dietyloaminy lub trifluorooctan. Kolumny Lux dają te same wyniki, stosując wszystkie wyżej wymienione rozpuszczalniki i modyfikatory MF we wskazanych stężeniach.

Niezgodne rozpuszczalniki

Kolumny chiralne są wytwarzane przez wiązanie różnych pochodnych polisacharydów z powierzchnią żelu krzemionkowego. Dlatego wszystkie rozpuszczalne w rozpuszczalnikach pochodne polisacharydów nie mogą stykać się z fazą stacjonarną, nawet przy dowolnym stężeniu, np. THF, aceton, chlorowane węglowodory, octan etylu, dimetylosulfotlenek, DMF, N-metyloformamid i tym podobne.

Limit ciśnienia

Przepływ fazy ruchomej należy tak ustawić, aby ciśnienie wsteczne nie przekraczało 300 barów (4300 psi).

Temperatura pracy

Stosując standardowe fazy ruchome (takie jak n-alkan / alkohole), zakres temperatur kolumn Lux wynosi 0-50 ° C.

Przechowywanie kolumn

Przy dłuższym przechowywaniu zaleca się przechowywanie kolumn w n-heksanie/2-propanolu (9: 1, v/v). Kolumny użyte w odwróconym MF należy najpierw przemyć wodą (gdy bufor był stosowany jako modyfikator MF), a następnie samym metanolem i / lub metanolem, jeśli bufor nie był używany. Kolumnę można również przechowywać w metanolu.

Przedłużyć żywotność kolumn

Chromservis zaleca stosowanie systemu kolumn zabezpieczających uchwyt kolumny przedniej i odpowiednich kolumn wstępnych, aby zapewnić długotrwałą i bezproblemową separację kolumn, szczególnie w przypadku rozdzielania próbek uzyskanych ze złożonych i złożonych macierzy. Optymalnie, próbka powinna zostać całkowicie rozpuszczona w odpowiednim MF, a następnie przefiltrowana przez filtr strzykawkowy o porowatości 0,45 μm.