ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Legislativa / Zákony a prováděcí předpisy

Zákony a prováděcí předpisy

Přehled zákonů, nařízení vlády a vyhlášek České republiky z oblasti detekce plynů:

  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (nahrazuje NV č. 178/2001 Sb.).
  • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
  • Vyhláška 6/2003 Sb. upravující limity koncentrací vybraných plynů ve vnitřím prostředí staveb
  • Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz