ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Katalogy / Katalogy / Reagencie

A

Armar Chemicals

Armar ChemicalsFirma Armar Chemicals vydala nový katalóg, v ktorom nájdete širokú radu produktu predovšetkým pre work s NMR technikou. Katalóg obsahuje NMR rozpúšťadlá, deuterované zlúčeniny, Referenčné Štandardy, NMR skúmavky, ampulky na fľaše. Kliknutím na obrázok si katalóg stiahnite.

C

Chiron - katalóg

Chiron je popredným výrobcom a dodávateľom pokročilých chemických produktov pre výskum a analýzu. Je svetovým lídrom v oblasti syntézy, izolácie a čistenie analytických referenčných materiálov pre analýzu ropy, bezpečnosti potravín, ekologických, forenzných a farmaceutických aplikácií.

Spoločnosť Chiron má v portfóliu viac ako 10 000 unikátnych produktov, s mnohými patentovanými produktmi a aplikáciami a novými vynálezy, ktoré sa neustále vyvíjajú.

Produktové katalógy

CIL - Brominated Flame Retardants

CIL - Brominated Flame RetardantsBrómované difenylétery (BDEs) sa všeobecne používajú ako spomaľovače horenia, Bohužiaľ sa stali chemikáliami, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie. BDEs sú perzistentné a vysoko lipofilné látky, podobné známy kontaminantom životného prostredia, ako sú PCB. Spomaľovače horenia teda vyžadujú potrebu rozvíjať hodnotenie rizík týkajúcich sa ich expozície na človeka a životné prostredie. CIL prvýkrát syntetizoval 13C BDEs už v roku 1980.

V katalógu nájdete (kliknite na obrázok):

 • Isotope Labeled Brominated Diphenyl Ether (BDE) Standards
 • U.S. EPA Method 1614 Standard Mixtures
 • RoHS BDE Standard Mixtures
 • Brominated Flame Retardant Standards and Standard Mixtures
 • Isotope labeled and Unlabeled BDE Metabolites

CIL - deuterované rozpúšťadlá a reagencie

CIL - deuterated solvents

Katalóg obsahuje deuterované rozpúšťadlá, reagencie a príslušenstvo pre syntézu a NMR. Kliknutím na obrázok si otvoríte katalóg.

 • NMR rozpúšťadlá
 • NMR referenčné materiály
 • NMR skúmavky
 • qNMR
 • NMR štandardy proteínov
 • Deuterované detergenty
 • Deuteratované pufre
 • Syntetické medziprodukty

CIL - pesticídy a chemické zbrane

CIL - Pesticide and Chemical Weapon Standards

Pesticídy sú látky hojne využívané v poľnohospodárstve. U mnohých z nich boli zistené toxické účinky na ľudí a zvieratá a preto podliehajú prísnej regulácii a kontrole. CIL ponúka široký rad deutériom značených štandardov pre získanie čo najpresnejších analytických výsledkov.

Tento katalóg obsahuje:

 • Organochlórové pesticídy
 • Chlórované cyckodieny
 • Organofosfáty OP), pyretroidy a karbamátové pesticídy
 • Triazínové herbicídy a ich metabolity
 • Toxafény
 • Metabolity chemických zbraní

Kliknutím na obrázok otvoríte katalóg.

CIL - polychlórované dioxíny a furány (jednotlivé štandardy)

CIL - Dioxin and Furan Individual StandardsPolychlórované dioxíny a furány sú organické polutanty, ktoré sa nachádzajú ako vedľajšie produkty pri výrobe organochlorovaných pesticídov, pri bielení papiera a celulózy pomocou chlóru a pri spaľovaní organického materiálu obsahujúceho chlór. Polychlórované dioxíny sú perzistentné v životnom prostredí, akumulujú sa v ľudskom tele a telách živočíchov a sú podozrivé na teratogenitu, mutagenity a karcinogenity.

Kliknutím na obrázok otvoríte katalóg ..

CIL - polychlórované dioxíny a furány (štandardy podľa metód a zmesi)

CIL - Polychlorinated Dioxin and Furan Standards and MixturesV tomto katalógu nájdete:

 • U.S. EPA, JIS, and CEN Dioxin and Furan Method Standard Mixtures
 • Dioxin and Furan plus PCB Standard Mixtures
 • Non-2,3,7,8-Containing Standard Mixtures
 • Two Column Dioxin and Furan Standard Mixtures
 • Expanded PBDD/F Standards and Standard Mixtures

K dispozícii sú aj štandardy a zmesi vyrábané v súlade s ISO / IEC 17025 a ISO Guide 34.

Kliknutím na obrázok otvoríte katalóg.

CIL - polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)

CIL - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)

Cambridge Isotope Laboratories, ponúka v spolupráci s Cerilliant Corporation, 13C-značené polycyklické aromatické uhľovodíky (PAHs) ako vynikajúci alternatívu k deuterovaným štandardom. Hoci CIL tradične vyrába vysoko kvalitné deuterované analógy PAH, v niektorých prípadoch dochádza k spätnej výmene protónov za deutérium (niektoré extrakčnej metódy a určitej matrice). Pre presnú kvantifikáciu je preto výhodnejšie využitie deutériom značené štandardy s 13C izotopy, ktoré nemajú vratnú výmenu atómov.

Kliknutím na obrázok otvoríte katalóg.

CIL - štandardy PCB a ich zmesi

CIL- PCB Standards and Standard Mixtures

Tento katalóg obsahuje nasledujúce štandardy PCB:

 • neoznačené "certifikované" štandardy PCB
 • deutériom značené štandardy PCB
 • štandardy PCB "High Purity" (s vysokou čistotou)
 • zmesi PCB podľa metódy CEN EN-1948-4
 • komprehensivní "prirodzené" zmesi PCB
 • zmesné štandardy poly-bromovanýchchlorovaných bifenylov

Kliknutím na obrázok si otvoríte katalóg.

CIL - štandardy pre environmentálne analýzy

CIL - Environmental Standards

CIL má vo svojej ponuke širokú škálu deutériom značených aj neznačených štandardov celého radu chemických zlúčenín, ktoré sa monitorujú v životnom prostredí.

Nové štandardy

 • Štandardy dioxínov, PCB a BDE koktaily
 • Nové referenčné materiály PE
 • Štandardy PCB s vysokou čistotou
 • Štandardy pre farmáciu a výrobu prostriedkov pre osobnú hygienu
 • Štandardy kontaminantov pitnej vody a potravín
 • Perfluorované zlúčeniny
 • Ftaláty a ich metabolity
 • Steroidy a štandardy hormónov
 • Pesticídy a ich metabolity, kokteily
 • Standary toxafénua koktaily
 • POPs, pesticídy - koktaily
 • "Ezoterické" neznačené štandardy

Kliknutím na obrázok si otvoríte katalóg.

L

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz