ENEN CZCZ SKSK BGBG RURU

Katalogy

vše A C E F G H K L M N O R S T U V Y Z B Β

A

Armar Chemicals

Armar ChemicalsFirma Armar Chemicals vydala nový katalog, ve kterém najdete širokou řadu produktů především pro práci s NMR technikou. Katalog obsahuje NMR rozpouštědla, deuterované sloučeniny, referenční standardy, NMR zkumavky, ampulky a láhve. Kliknutím na obrázek si katalog stáhněte.

C

CIL - bromované zpomalovače hoření

CIL - Brominated Flame RetardantsBromované difenylethery  (BDEs) se obecně používají jako zpomalovače hoření, Bohužel se staly chemikáliemi, které mají významný vliv na životní prostředí. BDEs jsou perzistentní a vysoce lipofilní látky, podobné známý kontaminantům životního prostředí, jako jsou PCB. Zpomalovače hoření tedy vyžadují potřebu rozvíjet hodnocení rizik týkajících se jejich expozice na člověka a životní prostředí. CIL poprvé syntetizoval 13C BDEs již v roce 1980.

V katalogu naleznete (klikněte na obrázek):

 

 • Isotope Labeled Brominated Diphenyl Ether (BDE) Standards
 • U.S. EPA Method 1614 Standard Mixtures
 • RoHS BDE Standard Mixtures
 • Brominated Flame Retardant Standards and Standard Mixtures
 • Isotope labeled and Unlabeled BDE Metabolites

 

CIL - deuterovaná rozpouštědla a reagencie

CIL - deuterated solventsKatalog obsahuje deuterovaná rozpouštědla, reagencie a příslušenství pro syntézu a NMR. Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

 • NMR rozpouštědla
 • NMR referenční materiály
 • NMR zkumavky
 • qNMR
 • NMR standardy proteinů
 • Deuterované detergenty
 • Deuteratované pufry
 • Syntetické meziprodukty

CIL - pesticidy a chemické zbraně

CIL - Pesticide and Chemical Weapon StandardsPesticidy jsou látky hojně využívané v zemědělství. U mnoha z nich byly zjištěny toxické účinky na lidi a zvířata a proto podléhají přísné regulaci a kontrole. CIL nabízí širokou řadu izotopicky značených standardů pro získání co nejpřesnějších analytických výsledků.

Tento katalog obsahuje:

 • Organochlorové pesticidy
 • Chlorované  cyckodieny
 • Organofosfáty OP), pyrethroidy a karbamátové pesticidy
 • Triazinové herbicidy a jejich metabolity
 • Toxafeny
 • Metabolity chemických zbraní

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - polychlorované dioxiny a furany (jednotlivé standardy)

CIL - Dioxin and Furan Individual StandardsPolychlorované dioxiny a furany jsou organické polutanty, které se nacházejí jako vedlejší produkty při výrobě organochlorovaných pesticidů,  při bělení papíru a celulózy pomocí chlóru a při spalování organického materiálu obsahujícího chlór. Polychlorované dioxiny jsou perzistentní v životním prostředí, akumulují se v lidském těle a tělech živočichů a jsou podezřelé na teratogenitu, mutagenitu a karcinogenitu.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog..

CIL - polychlorované dioxinya furany (standardy dle metod a směsi)

CIL - Polychlorinated Dioxin and Furan Standards and MixturesV tomto katalogu najdete:

 • U.S. EPA, JIS, and CEN Dioxin and Furan Method Standard Mixtures
 • Dioxin and Furan plus PCB Standard Mixtures
 • Non-2,3,7,8-Containing Standard Mixtures
 • Two Column Dioxin and Furan Standard Mixtures
 • Expanded PBDD/F Standards and Standard Mixtures

K dispozici jsou i standardy a směsi vyráběné v souladu s ISO/ IEC 17025 a ISO Guide 34.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

CIL - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)Cambridge Isotope Laboratories, nabízí ve spolupráci s Cerilliant Corporation, 13C-značené polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jako vynikající alternativu k deuterovaným standardům. Ačkoliv CIL tradičně vyrábí vysoce kvalitní deuterované analogy PAH, v některých případech dochází ke zpětné výměně protonů za deuterium (některé extrakční metody a určité matrice). Pro přesnou kvantifikaci je proto výhodnější využití izotopicky značené standardy s 13C isotopy, které nemají vratnou výměnu atomů.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - standardy PCB a jejich směsi

CIL- PCB Standards and Standard MixturesTento katalog obsahuje následující standardy PCB:

 • neznačené “certifikované” standardy PCB
 • izotopicky značené standardy PCB
 • standardy PCB “High Purity” (s vysokou čistotou)
 • směsi PCB podle metody CEN EN-1948-4
 • komprehensivní "přirozené" směsi PCB
 • směsné standardy poly-bromovanýchchlorovaných bifenylů

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

CIL - standardy pro environmentální analýzy

CIL - Environmental StandardsCIL má ve své nabídce širokou škálu izotopicky značených i neznačených standardů celé řady chemických sloučenin, které se monitorují v životním prostředí.

Nové standardy

 • Standardy Dioxinů, PCB a BDE koktejly
 • Nové referenční materiály PE
 • Standardy PCB s vysokou čistotou
 • Standardy pro farmacii a výrobu prostředků pro osobní hygienu
 • Standardy kontaminantů pitné vody a potravin
 • Perfluorované sloučeniny
 • Ftaláty a jejich metabolity
 • Steroidy a standardy hormonů
 • Pesticidy a jejich metabolity, koktejly
 • Standary toxafenů a koktejly
 • POPs, Pesticidy - koktejly
 • “Esoterické” neznačené standardy

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

Chiron - katalog

Chiron je předním výrobcem a dodavatelem pokročilých chemických produktů pro výzkum a analýzu. Je světovým lídrem v oblasti syntézy, izolace a čištění analytických referenčních materiálů pro analýzu ropy, bezpečnosti potravin, ekologických, forenzních a farmaceutických aplikací.

Společnost Chiron má v portfoliu více než 10 000 unikátních produktů, s mnoha patentovanými produkty a aplikacemi a novými vynálezy, které se neustále vyvíjejí.

Produktové katalogy

Chirální HPLC kolony Lux

Phenomenex uvádí na trh novou chirální fázi Lux i-Amylose-1. Katalog se zcela novou chirální fází Lux-i-Amylose-1 je k dispozici zde.

E

ETOx – monitorovací systém etylen oxidu

ETOX - kontinuální naalyzátorSystém pro monitorování koncentrace etylen oxidu v technologii i pracovním prostředí umožňuje sekvenčně měřit 1, 4, 6, 8 nebo 10 vzorků (v ekonomické jednokanálové verzi) z různých odběrových míst dle požadavků uživatele.
Ve dvoukanálové verzi lze počet odběrových míst pak zdvojnásobit při zachování intervalu opakovaného měření vzorku. Sestava se skládá z plynového chromatografu Master GC s plamenově-ionizačním detektorem (FID), vzorkovací skříně (Sample selector / Gas box) až pro deset odběrových míst, počítače s řídícím softwarem ETOx a chromatografickým softwarem Clarity a skříní s HW moduly pro řízení celého systému. Celý systém včetně řídícího software je dodáván na klíč dle požadavků zákazníka.

Katalogový list si stáhněte zde.

EVOQ GCTQ

EVOQ Triple QuadrupoleGC/MS/MS - plynový chromatograf s trojnásobným kvadrupólem

EVOQ je GC s trojnásobným kvadrupólem (TQ), který je určený pro většinu náročných chromatografických aplikací. Tento GC/MS/MS systém nabízí významnou úsporu místa v laboratoři a inovativní konstrukci bez použití iontové optiky. V kombinaci s eliptickou dráhou iontů nabízí EVOQ vysokou citlivost a významné snížení šumu. V kombinaci s velkou robustností se jedná a zařízení, které vám pomůže při vašich obtížných analýzách.

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

EVOQ LCTQ

EVOQ LC/MSLC/MS - kapalinový chromatograf s trojnásobným kvadrupólem

Systém HPLC (UHPLC) EVOQ s trojnásobným kvadrupólem (LC-TQ) byl vyvinutý k jednomu účelu - k spolehlivé kvantifikaci tisíců reálných vzorků v co nejkratším čase. LC/MS systém EVOQ nabízí výjimečnou citlivost, přesnost, správnost, linearitu a široký dynamický rozsah pro "multiple reaction monitoring" (MRM). Dále má v nabídce i atmosférickou ionizaci (API). LC/MS systém EVOQ je vhodný pro celou řadu aplikací: potravinářství, environmentální analýzy, farmakokinetiku, forenzní a toxikologické analýzy a výzkum.

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

EZfaast™ souprava na stanovení aminokyselin

Jednoduchý kit obsahující vše co potřebujete k přečištění, derivatizaci a analýze 384 vzorků aminokyselin. Možnosti analýz na systémech GC/FID, GC/MSD a LC/MSD. Analýza aminokyselin je možná i v tak komplexních matricích jako je krev, plasma, potraviny a produkty z fermentací.

Katalog si stáhnete zde

EZfaast™ Amino Acid Analysis Kits

F

G

H

HPLC kolony Chiral ART

Nové chirální kolony uvedené na trh firmou YMC, jsou přímou náhradou kolon Daicel. Nový katalog obsahuje širokou nabídku chirálních HPLC kolon včetně posledních novinek. Katalog si stáhnete kliknutím na obrázek.

HPLC kolony YMC Triart

YMC Triart HPLC columns

Chromatografisté  se neustále pokoušejí posunout limity HPLC kolon do vyšších extrémů. Denně zkouší odolnost kolon změnou pH, novými pufry v mobilní fázi, jakož i používání kolon při neobvyklých teplotách. Požadavek na HPLC kolony je tedy vysoká odolnost při extrémních hodnotách pH a teploty při udržení nebo zlepšení účinnosti. Mimo to je požadavkem symetrie píků a rychlost analýzy. To nutí výrobce HPLC kolon k vývoji nových stacionárních fází, které těmto požadavkům vyhoví.

Proto YMC vyvinulo nové částice, které jsou založeny na technologii několika vrstev, jejichž výroba je precizně kontrolována v průběhu granulace v mikroreaktoru. Tím se dosáhne vícevrstvé uspořádání organicko-křemičité stacionární fáze s úzkou distribucí velikosti částic a porozity. Více informaci najdete v našem katalogu, stačí kliknout na obrázek.

Hadičky a fitinky

Hamilton Tubings & FittingsPotřebujete speciální hadičku nebo fitinku pro připojení k přístroji nebo jinam? podívejte se do našeho katalogu, kde ji určitě najdete.

 

 

K

Katalog detekce

Rádi bychom Vám představili náš nový katalog detekce s aktualizovanými údaji z legislativy a údaji o plynech.V katalogu dále naleznete nové přístroje našich dodavatelů s vylepšenými vlastnostmi i přístroje, které máme v nabídce delší dobu s nepřekonatelnými vlastnostmi. 

Katalog je ke stažení zdeKatalog detekce

Kinetex Biphenyl

Kinetex BiphenylNové HPLC kolony Kinetex Biphenyl nabízejí selektivitu, kterou vám nemůže poskytnout HPLC kolona s fází C18. Kliknutím na obrázek si stáhněte katalog k těmto kolonám.

Kinetex EVO

Katalog Kinetex EVO

Nová fáze HPLC kolon Kinetex EVO HPLC je na světě. stáhněte si nový katalog zde.

Kinetex F5

Kinetex F5Stáhněte si novou brožuru Kinetex F5.

L

Laboratorní generátory plynů

Parker Mdomnick hunter catalogueParker domnick hunter je přední výrobce generátorů plynů pro laboratorní i průmyslové aplikace. Laboratorní generátory plynů byly vyvinuty tak, aby splňovaly požadavky moderních laboratorních přístrojů předních výrobců, jako jsou Agilent, Dani, Thermo Fisher, Waters, Shimadzu, AB Sciex, Perkin Elmer a mnoha dalších.

Stáhněte si katalog zde.

Laboratorní přístroje

Catalogue of laboratory instrumentsFirma Chromservis pro Vás připravila novou brožuru zaměřenou na laboratorní přístroje. Obsahuje informace o spektrofotometrech, sušárnách a inkubátorech, centrifugách pro laboratorní potřeby a různých typech míchadel, třepaček, dávkovačů a vah. Součástí jsou i přístroje pro měření fyzikálních veličin jako je pH, ORP, vodivost a teplota.

Katalog si můžete vyžádat v tištěné podobě nebo stáhnout kliknutím na obrázek.

 Hlavní novinky

 • Klimatické komory Argolab
 • Centrifugy Neya
 • Pipetovací automaty Hamilton
 • Váhy XS a Ohaus
 • širší nabídka pufrů

 

Linery TOPAZ

Linery TOPAZRestek uvedl na trh novou řadu linerů pro injektory plynových chromatografů s názvem TOPAZ

 • deaktivace
 • reprodukovatelnost
 • produktivita

Základní informace najdete v brožuře - stačí kliknout na obrázek. Budete-li potřebovat více informací, kontaktujte nás.

Linery Zebron PLUS

Zebron PLUS linersPhenomenex uvedl na trh nové linery pro GC. Každá série linerů Zebron PLUS je vyrobena se silnou vrstvou deaktivovaného materiálu, který zajišťuje vysokou inertnost.

Kliknutím na obrázek si stáhněte brožuru s detailními informacemi.

Luna 2016

HPLC kolony LunaZde si můžete stáhnout an updated catalogue of well recognized Luna HPLC columns.

Luna Omega

UHPLC kolona Luna Omega Firma Phenomenex uvedla na trh kolony Luna před více než 20 lety. Za tu dobu se Luna stala jednou z nejvíce oblíbených a respektovaných značek HPLC kolon.

Nyní přichází na trh Luna Omega C18 s velikostí částic 1,6 µm určená pro segment UHPLC přístrojů. Chromservis vám tak vedle kolon s core-shell technologií Kinetex nabízí doplnění sortimentu UHPLC kolon také v oblasti plně porézních částic.

Nyní jsou k dispozici další nové fáze:

 • C18
 • Polar C18
 • PS C18

Katalog si stáhněte zde.

Bližší informace najdete na těchto stránkách.

M

N

Novum + Strata DE

Katalog NovumNOVUM - zjednodušte si extrakci vzorků

Extrakce pomocí kolonek/mikrodestiček Novum je technikou nazývanou SLE (Simplified Liquid Extraction).

 • Rychlejší a jednodušší než extrakce kapalina-kapalina
 • Snadná automatizace (zvýšení efektivity)
 • Nižší ztráty vzorků díky tvorbě emulzí
 • Zpracovává malé i velké objemy vzorků

Katalog Novum je ke stažení zde (6 219kB).

Strata DE

Nové SLE kolonky s křemelinou SStrata DEtrata DE doplňují nabídku na kolonky Novum, kde je sorbent syntetického původu. 

Katalog Strata DE je ke stažení zde.

O

R

Rezex - separace cukrů, oligosaccharidů a organických kyselin

 • Rezex brochureDlouhá životnost kolon
 • Přesné a opakovatelné analýzy

HPLC kololny Rezex (Phenomenex) jsou na bázi "filtrace iontů". jsou vhodné pro analýzu monosacharidů, oligosacharidů a organických kyselin. Aplikace a výběr kolon pro analýzy uvedených sloučenin najdete v této brožuře.

S

Shodex - katalog

Katalog ShodexShowa nabízí široké spektrum produktů, které zajistí vaše analytické požadavky, od čištění vzorků, analytické HPLC kolony až po kalibrační standardy pro SEC.

 

T

Treff katalog - pipety- špičky- mikrozkumavky - mikrodestičky

Rádi bychom Vás informovali, že firma TreffLab připravila nový katalog laboratorního spotřebního materiálu z plastů. Obsahuje informace o mikrozkumavkách, PCR produktech, mikrodestičkách, pipetách a špičkách.

Společnost je certifikována podle norem ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 a ISO 22000.

Katalog si můžete stáhnout zde.

Informace o kompatibilitě špiček s pipetami různých dodavatelů naleznete zde.

Informace o kompatibilitě PCR destiček s termocykléry naleznete zde.

U

Ultrazvukové lázně Argolab

Ultrazvukové lázněNové ultrazvukové čističky Argolab jsou celo-nerezové a nabízíme je v analogové nebo digitální verzi. Více informací najdete v přiloženém letáku. Stačí, když kliknete na obrázek.

V

VICI Jour 2018

Katalog VICI Jour je ke stažení kliknutím na obrázek. VICI Jour 2018

VICI Valco 2018

Katalog VICI Valco je ke stažení kliknutím na obrázek.  VICI Valco 2018

Vicam - katalog

Produktový katalog VicamVICAM se zaměřuje na diagnostická řešení v oblasti kontroly a ochrany potravin, jakož i na kvalitu krmiv. Proto vydal VICAM velmi pěkný a přehledný katalog, ve kterém najdete nejen imunoafinitní kolonky pro analýzu celé řady mykotoxinu, ale i diagnostické kity, které vynikají svou jednoduchostí a rychlostí a jsou vhodné pro malé laboratoře na farmách a všude tam, kde se skladují zemědělské produkty. Katalog si stáhněte zde (2.32MB)

Váhy XS

Váhy XSUvádíme na trh nové váhy řady XS. Leták k těmto vahám si můžete stáhnout zde.

 

Y

YMC - nový katalog

Katalog YMCYMC vydalo nový katalog pro rok 2015. Najdete v něm mnoho zajímavých novinek:

 • univerzální (U)HPLC kolony se 6 modifikacemi
 • kolony Meteoric-Core s částicemi obsahujícími pevné jádro
 • imobilizované polysacharidové kolony pro chirální separace
 • kolony pro SFC

Vyžádejte si tištěnou verzi u našich regionálních zástupců..

 Další informace najdete na stránkách výrobce.

Yarra – kolona pro SEC/GFC chromatografii

Stacionární fázi kolony Yarra tvoří ultra čistý silikagel s patentovanou hydrofilní úpravou povrchu, velikost částic je 1.8 μm, 3 μm a 5 μm a velikost pórů 145, 290 nebo 500 Å. Velikost pórů a částic je přísně sledovaná stejně tak, jako kvalita plnění kolon a QC specifikace vyrobených šarží. Maximální tlak je 3000 psi.

Katalog si stáhnete zde. 

 Yarra 2016

Z

ZB-624 PLUS™

Phenomenex uvedl na trh novou fázi ZB-624 PLUS™. Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout nový katalog s detailními informacemi.

ZB-624 PLUS™ benefity:

• dokonalejší symetrie píků aktivních analytů díky vysoké inertnosti
• vyšší citlivost pro analyty s vysokým bodem varu
• minimální krvácivost, vhodné ve spojení s citlivými detektory a MSD
• zvýšená teplotní stabilita do 300/320 °C

Aplikace:

• Pharma - těkavé aminy; zbytkové rozpouštědla
• Analýza kanabinoidů: terpeny; zbytková rozpouštědla
• Environmentální analýza: EPA 8260; 624; 524
• Chemický průmysl: analýza čistoty nízko a výše vroucích rozpouštědel

ZB-FAME - GC kolona pro rychlé analýzy FAME

ZB-FAMEPhenomenex uvedl na trh novou unikátní fázi pro analýzu ZB FAME metodou plynové chromatografie.

 • Významné zkrácení doby analýzy až o 75% (separace 37 FAME během 11 minut!)
 • Zlepšená separacecis/trans izomerů FAME
 • Vhodné pro metody AOAC, AOCS a IOC

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout nový katalog s detailními informacemi.

 

 

 

 

 

 

Β

β-Gone - SPE kolonky k rychlé úpravě vzorků hydrolyzované moči

Brožura β-Gone SPE kolokny β-Gone jsou určeny k cílenému odstranění β-Glukuronidázy ze vzorků hydrolyzované moči bez zvláštních nároků na vývoj nové metody.


V 1 kroku a během 1 minuty je váš hydrolyzovaný vzorek připravený k analýze.

 • Prodloužená životnost HPLC/UHPLC kolon
 • Nižší nároky na údřžbu MS systému
 • Zachování selektivity vaší HPLC/UHPLC kolony

Kliknutím zde si stáhněte informace k produktu.

β-Gone - SPE kolonky k rychlé úpravě vzorků hydrolyzované moči

Brožura β-Gone SPE kolokny β-Gone jsou určeny k cílenému odstranění β-Glukuronidázy ze vzorků hydrolyzované moči bez zvláštních nároků na vývoj nové metody.


V 1 kroku a během 1 minuty je váš hydrolyzovaný vzorek připravený k analýze.

 • Prodloužená životnost HPLC/UHPLC kolon
 • Nižší nároky na údřžbu MS systému
 • Zachování selektivity vaší HPLC/UHPLC kolony

Kliknutím zde si stáhněte informace k produktu.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz