ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Obchodné podmínky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Chromservis SK s.r.o.

Základné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné, dodacie a servisné podmienky (ďalej len „Všeobecné podmienky“) upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb medzi spoločnosťou Chromservis SK s.r.o a kupujúcim. Tieto všeobecné podmienky sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk so spoločnosťou Chromservis SK s.r.o. Odchylné písomné dohody účastníkov majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných podmienok.
 • Dodávky tovaru a služieb spoločnosti Chromservis SK s.r.o sú realizované na základe písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy. Objednávky môžu byť zaslané poštou, faxom alebo elektronickou formou (e-mailom, formulárom alebo prostredníctvom eshopu z webových stránok www.chromservis-sk.sk), v obzvlášť výnimočných prípadoch takisto na základe ústnej alebo telefonickej objednávky. Objednávky prístrojov nad 8000 Eur a kúpne zmluvy prijíma Chromservis SK s.r.o iba ako písomné originály, podpísané štatutárnymi zástupcami kupujúcich organizácií alebo nimi splnomocnenými osobami. Chromservis SK s.r.o považuje objednávku za záväznú jej prijatím a týmto okamihom vzniká záväzkový vzťah. Kúpne zmluvy sú záväzné podpísaním štatutárnym zástupcom spoločnosti Chromservis SK s.r.o alebo jej zplnomocnenými osobami.
 • Pre špecifikáciu dodania tovaru je rozhodujúce katalógové číslo uvedené v objednávke alebo kúpnej zmluve.
 • Objednávky a kúpne zmluvy sú spoločnosťou Chromservis SK s.r.o vždy potvrdzované, a to buď písomne alebo elektronickou formou.
 • Chromservis SK s.r.o vyrozumie kupujúceho ihneď o všetkých modelových zmenách alebo inováciách produktov v priebehu realizácie objednávky (kúpnej zmluvy) kupujúceho. Ak tieto zmeny nevedú k zhoršeniu parametrov tovaru alebo k navýšeniu jeho konečnej ceny, môže ich Chromservis SK s.r.o previesť bez písomného súhlasu kupujúceho. V ostatných prípadoch môže Chromservis SK s.r.o previesť zmeny v objednávke iba po dohode a písomnom potvrdení tejto dohody kupujúcim.
 • Kupujúci môže vo svojich objednávkach prevádzať zmeny iba písomnou formou a po dohode s pracovníkmi spoločnosti Chromservis SK s.r.o. Kupujúci hradí všetky dodatočné náklady, spojené so zmenou objednávky.
 • Stornovanie objednávky po jej prijatí spoločnosťou Chromservis SK s.r.o podľa druhého odstavca základných ustanovení, je možné iba po dohode s osobou tomuto učelu splnomocnenou. Spoločnosť Chromservis SK s.r.o si vyhradzuje právo účtovať kupujúcim prípadné náklady vynaložené na stornovanie objednávky.

Ceny

 • Ceny tovaru a služieb sú vyjadrené v Eurách (Eur, €) a sú uvedené v cenových ponukách, prípadne v cenníku alebo v eshope. Cenníky vydávané spoločnosťou Chromservis SK s.r.o sú informatívne a sú vždy platné k termínu vydania. Chromservis SK s.r.o nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických materiálov. Chromservis SK s.r.o si vyhradzuje právo zmeny cien v závislosti na zmenách kurzov, colných poplatkov, dopravných nákladov a iných neovplyvniteľných podmienok. Ceny sú vždy uvádzané bez DPH. Nezahŕňajú v sebe náklady za dopravu do miesta odberateľa. Pre spotrebný materiál je využívaná služba PPL; Českej a Slovenskej pošty. Chemikálie a prístroje vyžadujúce inštaláciu sú dodávané zmluvným prepravcom.
 • Platnosť cenových ponúk je v ponukách zreteľne vyznačená.
 • V prípade, že je tovar objednávaný na základe cenovej ponuky, je nutné v objednávke uviesť číslo danej ponuky. Pokiaľ číslo ponuky v objednávke nie je uvedené, spoločnosť Chromservis SK s.r.o nie je povinná dodržať ceny uvedené v ponuke. Na neskoršie prípadné reklamácie a odvolania sa na ponuku nemusí brať zreteľ.

Dodanie tovaru a služieb

 • Spoločnosť Chromservis SK s.r.o sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke alebo kúpnej zmluve a previesť na ňho vlastnícke právo na tovar a kupujúci sa zaväzuje spoločnosti Chromservis SK s.r.o zaplatiť za ňho dohodnutou kúpnou cenou. Chromservis SK s.r.o sa zaväzuje dodať tovar a služby v čo najkratšom čase, podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností. Predpokladaný termín dodania je uvádzaný v cenových ponukách, potvrdených objednávkach a kúpnych zmluvách. Predpokladaný termín dodania je možné oznámiť aj telefonicky. Dodacia lehota pri zákazkách s platbou vopred na zálohovú faktúru začína plynúť až od okamihu uhradenia celej čiastky zálohovej faktúry
 • Tovar je dodávaný na miesto určenia špecifikovaného v objednávke alebo kúpnej zmluve. Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci buď podpisom prepravných dokumentov, v prípade zaslania tovaru prepravcom alebo dodacieho listu, v prípade dodania zástupcom spoločnosti Chromservis SK s.r.o. V tomto okamihu kupujúci potvrdzuje, že zásielka obsahuje deklarovaný počet balení (krabíc, paliet atď.) a že zásielka nie je zreteľne poškodená.
 • Pri dodávkach spotrebného materiálu alebo tovaru, ktoré si nevyžaduje inštaláciu servisným technikom, je kupujúci povinný tovar po jeho prevzatí skontrolovať a prípadné vady dodávateľovi nahlásiť najneskôr do 3 pracovných dní po prevzatí. Súčasťou dodávky je vždy dodací list obsahujúci katalogové číslo tovaru, názov, počet dodávaných kusov a cenu.
 • V prípade dodávky tovaru, ktorý si vyžaduje inštaláciu servisným technikom, zostáva zásielka po prevzatí kupujúcim od dopravcu nerozbalená. Detailné prevzatie prevedie s kupujpcim servisný technik spoločnosti Chromservis SK s.r.o a všetky prípadné nedostatky a závady zapíše do inštalačného protokolu. Kupujúci je povinný poskytnúť spoločnosti Chromservis SK s.r.o k inštalácii potrebnú súčinnosť. Práce nevyhnutné pre inštaláciu budú zahájené okamžite, najneskôr do 14 dní od dodania tovaru.
 • Ak je súčasťou tovaru programové vybavenie (ďalej len „software”), poskytne Chromservis SK s.r.o kupujúcemu nevýhradné oprávnenie software používať k účelu, ku ktorému podľa svojej povahy slúži a to pre súčasné využitie na jednom počítači (ďalej len „licencia“). Licencia je poskytovaná v sôlade s podmienkami uvedenými v licenčných textoch, ktoré sú súčasťou software a kupujúci preberá všetkú zodpovednosť za ich porušenie. Kupujúci nemá právo licenciu ani z časti poskytnúť tretej osobe ani licenciu tretej osobe postúpiť. Kupujúci nie je povinný licenciu využívať. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho tovar meniť, upravovať ho, alebo akýmkoľvek spôsobom do ňho zasahovať..
 • Technická dokumentácia a užívateľské príručky sú dodávané v originálnom jazyku výrobcu, v českom alebo slovenskom jazyku. Súčasťou dodávky prístrojov je prehlásenie o zhode zariadení podľa ustanovenia odpovedajúceho zákona (platí iba pre tovar, ktorý tomuto zákonu a naväzujúcim vyhláškam podlieha).

Platobné podmienky

 • Čiastky kúpnej ceny sú splatné bezhotovostne a to bankovým prevodom na účet spoločnosti Chromservis SK s.r.o.
 • Splatnosť faktúr, pokiaľ nie je špecifikované inak, je 10 dní. Faktúry sú splatné k dátumu uvedenému na faktúre, to znamená, že k tomuto dátumu je celá suma kúpnej ceny pripisaná na účet spoločnosti Chromservis SK s.r.o.
 • Ak požaduje kupujúci úpravu platobných podmienok, je nutné túto skutočnosť prejednať s obchodným zástupcom spoločnosti Chromservis SK s.r.o. Nové dohodnuté platobné podmienky je nutné uviesť v objednávke.
 • U nových zákazníkov je vždy požadovaná platba predom na zálohovú faktúru. Po dohode je možná aj platba v hotovosti alebo na dobierku. Spoločnosť Chromservis SK s.r.o. si vyhradzuje právo platby predom u objednávok a kúpnych zmlúv neštandardného plnenia. Ďalej je spoločnosť Chromservis SK s.r.o. oprávnená požadovať platbu predom u zákazníkov, ktorí opakovane nedodržujú dojednanú splatnosť faktúr. Dodacia doba v týchto prípadoch začína bežať až po uhradení zálohy kupujúcim.
 • Faktúry/ daňové doklady sú vystavované v okamihu odoslania tovaru (predanie prvému prepravcovi) alebo po osobnom doručení tovaru odberateľovi.
 • Čiastka kúpnej ceny sa považuje za uhradenú dňom, kedy bude celá pripísaná na účet predávajúceho. K tomuto dátumu sa kupujúci stáva vlastníkom tovaru.
 • Pokiaľ je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť spoločnosti Chromservis SK s.r.o. za každý deň omeškania 0,5% zákonného úroku z omeškania dlžnej čiastky.
 • Kupujúci nie je oprávnený previesť záväzky voči spoločnosti Chromservis SK s.r.o. na tretiu osobu, bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu.
 • V prípade, že výška objednávky je nižšia ako 33 eur bez DPH, je táto objednávka vyhodnotená ako podlimitná a firma Chromservis SK s.r.o. účtuje za podlimitnú objednávku manipulačný poplatok 3,5 eur.

Záruka ako akosť a zodpovednosť za vady

 • Spoločnosť Chromservis SK s.r.o. poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru s tým, že počas záručnej doby bude tovar spôsobilý pre použitie k dohodnutému, inak obvyklému účelu, alebo si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
 • Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a vady tovaru, ktoré vznikli evidentne nesprávným zaobchádzaním s tovarom, menovite nevhodným spájaním tovaru s inými zariadeniami, použitím nevhodného spotrebného materiálu na tovar, neprimeranou údržbou tovaru, nevhodným skladovaním tovaru, predávajúcim neatorizovanú modifikáciu tovaru, porušením záručnej nálepky atď. Záruka sa nevzťahuje na vhodnosť tovaru pre určité špeciálne použitie.
 • Ak nie je stanovené inak, záručná doba trvá 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru. U spotrebného materiálu (ak aj je súčasťou prístroja alebo je dodávaný samostatne), u napájacích batérií a u senzorov do prístrojov, trvá záručná doba 3 mesiace od dodania tovaru. Ak obsahuje tovar neoddeliteľný spotrebný materiál, záručná doba na tovar je v dĺžke tohto spotrebného materiálu, teda 3 mesiace. Tovar s expiráciou má stanovenú záručnú dobu danú termínom expirácie a záruka platí do prvého otvorenia. Ak je dodanie tovaru, vrátane príp. inštalácie zmeškané v dôsledku porušenia odberateľa tovar prevziať alebo poskytnúť súčinnosť k inštalácii, potom záručná doba začína plynúť najneskôr 31. deň po predaní tovaru kupujúcemu. 
 • Ak kupujúci počas záručnej doby zistí, že tovar vykazuje chyby, je povinný bezodkladne upovedomiť spoločnosť Chromservis SK s.r.o. v písomnom oznámení chýb (ďalej „reklamácie“) o zistených chybách. V prípade reklamácie GC alebo HPLC kolóny, sú reklamačné formuláre k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Chromservis SK s.r.o. alebo ich na požiadanie pošleme.
 • Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie, až do doby keď bol kupujúci povinný tovar po skončení opráv prevziať.
 • Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné predložiť doklad o zakúpení tovaru, ktorým je faktúra a dodací list so sériovým číslom dodaného tovaru. Tovar musí byť kompletný vrátane dokumentácie a s neporušenými záručnými nálepkami a v pôvodnom obale. V reklamácii je kupujôci povinný špecifikovať vadu tovaru a ako sa prejavuje. Miestom reklamácie je pobočka spoločnosti Chromservis SK s.r.o.
 • Odberateľ  je povinná reklamovaný tovar predať čistý a zdravotne nezávadný. Zdravotná nezávadnosť je deklarovaná formulárom o dekontaminácii (formulár je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Chromservis SK s.r.o. alebo ho na vyžiadanie pošleme). V opačnom prípade si spoločnosť Chromservis SK s.r.o. vyhradzuje právo reklamovaný tovar neprevziať.
 • O výsledku reklamácie je odberateľ informovaný najneskôr do 2 týždňov od prevzatia predmetu plnenia k vybaveniu reklamácie. V prípade nutnosti posúdenia chýb tovaru výrobcom, obvykle do 4 týždňov.
 • V prípade vady tovaru uplatnenej kupujúcim je spoločnosť Chromservis SK s.r.o. oprávnená podľa svojej voľby vadný tovar vymeniť alebo opraviť.
 • Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená vada alebo pôjde o závadu nespadajúcu do záruky) je odberateľ povinný pred prevzatím uhradiť vzniknuté náklady na prepravu a prehliadku, prípadne opravu.

Záručné a pozáručné opravy prístrojov

 • Záručný a pozáručný servis prístrojov zabezpečuje spoločnosť Chromservis SK s.r.o. prostredníctvom zaškolených servisných technikov na základe požiadavok odberateľa. Servisné objednávky/ zmluvy prijíma servisné oddelenie.

Vlastnícke práva a nebezpečie škody na tovare 

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením kúpnej ceny v plnom rozsahu, ak avšak nenadobol vlastnícke právo k tovaru na základe zákona skôr.
 • Nebezpečie škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu predania tovaru kupujúcemu.

Obecné ustanovenia 

 • Text týchto Všeobecných podmienok je zverejnený na internetovej adrese https://chromservis.eu a vo vybraných katalógoch spoločnosti Chromservis SK s.r.o.
 • Odberateľ je vyrozumený s tým, že záväzkový vzťah založený okamihom akceptácie odberateľskej objednávky zo strany spoločnosti Chromservis SK s.r.o. a vznikajúci pri poskytovaní plnenia sa riadi týmito Všeobecnými podmienkami.
 • Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 14.10.2019.

Spracovanie osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) upozorňujeme, že v rámci registrácie na našom webe ste dali súhlas so spracovaním vašich údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. K odvolaniu použite tento formulár.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz