ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Fyzikálne veličiny / Optické senzory / Popis optických senzorov

Optické senzory

Optical sensor

Optické senzory pre meranie rozpusteného kyslíka

Skôr používané ampérometrické sondy (napr. Oxyferm FDA) využívajú meranie prúdu medzi dvoma elektródami ponorenými do roztoku elektrolytu s použitím tzv. Clarkovej komôrky. Typická cela sa skladá zo zlatej katódy a strieborné anódy, na ktoré je privedené polarizačné napätie (približne 0,8 V). Elektródy sú ponorené do elektrolytu na báze vodného roztoku KCl alebo KBr a od meraného média sú oddelené polopriepustnou polymérnou membránou prepúšťajúci kyslík. Kyslík rozpustený v kvapalnom médiu difunduje membránou do elektrolytu a v dôsledku oxidačno-redukčných reakcií na elektródach prechádza celou veľmi malý prúd (veľkosti desiatok nanoampérov), priamo úmerný obsahu kyslíka v elektrolytu, a teda koncentrácii rozpusteného kyslíka v meranom médiu.

Princip merania

Optické senzory pre meranie rozpusteného kyslíka pracujú na úplne inom princípe ako skôr používané amperometrickú sondy. Niektorí výrobcovia využívajú dve rôzne svietivé diódy (LED). Naša spoločnosť využíva u produktu CHS ODOSens zdvojené detekcie luminiscenčné žiarenie (excitačné LED a detekčné diódy), čím je minimalizovaný vplyv nehomogenity vzorky aj vplyv prípadného poškodenia luminoforu. Integrovaný prevodník neustále porovnáva výstupy z oboch meracích elementov zameraných na iné časti luminoforu a zaisťuje tak najpresnejšie meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka.

Senzory radu CHS ODOSens meria, podobne ako senzory s Clarkovou celou parciálny tlak kyslíka, ktorý je možné vyjadriť ako percento sýtenie vzduchu alebo ako koncentráciu v jednotkách mikrogramov na liter (ppb, tj. 1x10-9), popr. mg / l (ppm, tj. 1x10-6). Merať možno v rozsahu koncentrácií od 8 ppb do 25 ppm, čo zodpovedá rozsahu od 0,1% do 300% sýtenia vzduchu. Pre väčšinu aplikácií je tento merací rozsah viac než dostačujúca, ale napriek tomu sa ponúka pre špeciálne aplikácie (napr. pivovarníctvo) senzor CHS ODOSens T, ktorý spoľahlivo meria aj 1 ppb.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz