ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikálie / Klasifikácia látok / Symboly nebezpečnosti

Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí

Klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí upravuje Nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Nariadenie CLP bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou v decembri 2008 a vošlo do platnosti k 20. januáru 2009. Toto nariadenie vychádza zo skúseností smerníc 67/548 / EHS a 1999/45 / ES. Cieľom nariadenia je zjednotiť kritériá klasifikácie a označovania látok a zmesí.

Podľa Nariadenia CLP sa označujú látky a zmesi výstražnými symbolmi nebezpečnosti. Výstražný symbol nebezpečnosti je zložené grafické zobrazenie obsahujúce symbol a ďalšie grafické prvky, ako napríklad ohraničenie, vzor pozadia alebo farbu, ktoré majú vyjadrovať osobitné informácie o príslušnej nebezpečnosti. Na etikete musí byť uvedený jeden alebo viac príslušných výstražných symbolov nebezpečnosti, ktoré majú vyjadrovať osobitné informácie o príslušnej nebezpečnosti. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad symbolov nebezpečnosti.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz