ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikalia / Klasyfikacja substancji / Символите за опасност

Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin jest regulowane przez CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin). Rozporządzenie CLP zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2008 r. I weszło w życie w dniu 20 stycznia 2009 r. Niniejsze rozporządzenie opiera się na doświadczeniu dyrektyw 67/548 / EWG i 1999/45 / WE. Celem rozporządzenia jest harmonizacja kryteriów klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin.

Zgodnie z rozporządzeniem CLP substancje i mieszaniny są oznaczane jako symbole niebezpiecznego zagrożenia . Symbol ostrzeżenia o zagrożeniu to złożona reprezentacja graficzna zawierająca symbol i inne elementy graficzne, takie jak obramowanie, wzór tła lub kolor w celu przekazania określonych informacji o rodzaju zagrożenia. Na etykiecie umieszcza się jeden lub więcej odpowiednich symboli ostrzegających o zagrożeniach w celu przekazania określonych informacji na temat rodzaju zagrożenia. Poniższa tabela zawiera symbole zagrożeń.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz