ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chemikálie / Klasifikace látek / Symboly nebezpečnosti

Klasifikace, označování a balení látek a směsí

Klasifikaci, označování a balení látek a směsí upravuje Nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Nařízení CLP bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008 a vešlo v platnost k 20. lednu 2009. Toto nařízení vychází ze zkušeností směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES. Cílem nařízení je sjednotit kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí.

Podle Nařízení CLP se označují látky a směsi výstražnými symboly nebezpečnosti. Výstražný symbol nebezpečnosti je složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Na štítku musí být uveden jeden nebo více příslušných výstražných symbolů nebezpečnosti, které mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Níže uvedená tabulka uvádí přehled symbolů nebezpečnosti.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz