ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Warunki handlowe

Ogólne warunki Chromservis

Podstawowe postanowienia

 • Niniejsze ogólne warunki handlowe, dostawy i świadczenia usług (zwane dalej "warunkami ogólnymi") regulują zależność między dostawą towarów i usług między Chromservis sro a kupującym. Niniejsze ogólne warunki są wiążące dla wszystkich relacji biznesowych z Chromservis sro Pisemne pisemne umowy uczestników mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych ogólnych warunków.
 • Dostawy towarów i usług do Chromservis Ltd. są realizowane na podstawie pisemnego zamówienia lub umowy kupna. Zamówienia można składać pocztą, drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza ze strony internetowej Chromservis sro) lub za pomocą wiadomości danych, w wyjątkowo rzadkich przypadkach również na podstawie zamówienia ustnego lub telefonicznego. Zamówienia na urządzenia powyżej 200 000 CZK i umowy zakupu są akceptowane przez Chromservis sro tylko jako pisemne oryginały podpisane przez ustawowych przedstawicieli kupujących przez organizacje lub ich upoważnione osoby. Chromservis sro uważa zlecenie za wiążący rachunek za to i jest to moment zaangażowania. Umowy kupna są wiążące poprzez podpisanie ustawowego przedstawiciela Chromservis sro lub jego upoważnionych osób.
 • W przypadku specyfikacji i dostawy towarów decydujący jest numer katalogowy podany w zamówieniu lub umowie kupna.
 • Umowy kupna są zawsze potwierdzane przez Chromservis sro. Zamówienia Chromservis sro są potwierdzane na życzenie przez kupującego.
 • Chromservis sro niezwłocznie powiadomi kupującego o wszelkich zmianach modelu lub innowacjach produktu podczas zamówienia kupującego (umowa kupna). Jeżeli zmiany te nie spowodują pogorszenia parametrów produktu lub zwiększenia jego ostatecznej ceny, Chromservis sro może to uczynić bez pisemnej zgody kupującego. W innych przypadkach Chromservis może wprowadzać zmiany w zamówieniu tylko po uzyskaniu zgody i pisemnym potwierdzeniu tegoumowy kupujących.
 • Kupujący może jedynie dokonywać zmian w swoich zamówieniach na piśmie i, w porozumieniu z Chromservis Ltd., Kupujący pokrywa wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianą zamówienia.
 • Anulowanie zamówienia po otrzymaniu przez Chromservis sro zgodnie z Artykułem 1.2 jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z osobą upoważnioną do tego celu. Chromservis sro zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z anulowaniem zamówienia.

Ceny

 • Ceny towarów i usług wyrażone są w CZK i są podane w cenach ofertowych lub cenniku. Cenniki wydawane przez Chromservis Ltd. mają charakter informacyjny i obowiązują zawsze w dniu wydania. Chromservis sro nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z drukowania materiałów komercyjnych i technicznych. Chromservis sro zastrzega sobie prawo do zmiany cen w zależności od zmian stawek, opłat celnych, kosztów transportu i innych niedopuszczalnych warunków. Ceny są zawsze bez podatku VAT. Nie obejmują kosztów transportu do miejsca klienta. W przypadku materiałów eksploatacyjnych używana jest usługa PPL i Poczty Czeskiej - Hand-in-Line. Chemikalia są transportowane przez transporter.
 • Ważność ofert jest wyraźnie wskazana w ofertach. Wyceny do Chromservis Ltd. są podpisywane przez przedstawiciela handlowego, który przetwarza ofertę.
 • W przypadku, gdy towary są zamawiane na podstawie oferty, konieczne jest podanie numeru oferty w zamówieniu. Jeżeli numer zamówienia nie znajduje się na liście, Chromservis sro nie jest zobowiązany do przestrzegania cen wymienionych w ofercie. W przypadku późniejszych możliwych roszczeń, ceny i notowania nie mogą być brane pod uwagę.

Dostawa towarów i usług

 • Chromservis sro zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towary określone w zamówieniu lub umowie kupna i przenieść własność towaru na kupującego, a kupujący zobowiązuje się zapłacić firmie Chromservis sro uzgodnioną cenę zakupu. Chromservis sro zobowiązuje się do dostarczenia towarów i usług w jak najkrótszym czasie, w zależności od dostępności towarów i możliwości operacyjnych. Oczekiwana data dostawy podana jest w kwotowaniach, potwierdzeniach zamówień i umowach sprzedaży. Oczekiwaną datę dostawy można również przekazać telefonicznie. Czas dostawy dla zamówień z zaliczką na fakturę zaliczkową zaczyna biec od momentu zapłaty całej kwoty faktury zaliczkowej.
 • Towary są wysyłane do miejsca przeznaczenia określonego w zamówieniu lub umowie zakupu. Akceptacja towaru jest potwierdzana przez kupującego poprzez podpisanie dokumentów przewozowych w przypadku dostawy towaru przez przewoźnika lub listu przewozowego w przypadku dostawy przez przedstawiciela Chromservis sro W tej chwili kupujący potwierdza, że przesyłka zawiera deklarowaną liczbę paczek (pudeł, palet itp.) Oraz, że przesyłka nie jest wyraźnie uszkodzona.
 • W przypadku dostaw materiałów eksploatacyjnych lub towarów, które nie wymagają instalacji przez technika serwisu, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego przejęciu i zgłoszenia wad dostawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia przejęcia. Dostawa jest zawsze listem przewozowym zawierającym numer katalogowy, nazwę, liczbę dostarczonych sztuk i cenę.
 • W przypadku dostawy towarów wymagających instalacji przez technika serwisu, przesyłka pozostaje uwolniona po odebraniu przez kupującego dostawy od przewoźnika. Szczegółowa dostawa towaru zostanie dokonana u kupującego przez technika serwisu w Chromservis sro, a wszelkie usterki i usterki zostaną odnotowane w protokole instalacji Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia Chromservis sro niezbędnego sprzętu do instalacji towaru. Prace wymagane do instalacji rozpoczną się niezwłocznie, nie później niż 14 dni po dostawie towarów.
 • W przypadku, gdy Oprogramowanie jest zawarte w Oprogramowaniu (zwane dalej "Oprogramowaniem"), zapewnia onoChromservis sro może wykorzystywać niewyłączną licencję na używanie Oprogramowania do celów, do których służy, do jego bieżącego wykorzystania na pojedynczym komputerze ("Licencje"). Licencja jest udzielana zgodnie z warunkami tekstów licencyjnych stanowiących część oprogramowania, a kupujący przyjmuje całą odpowiedzialność za ich naruszenie. Kupujący nie ma prawa do przeniesienia licencji na stronę trzecią lub stronę trzecią, w całości lub w części. Kupujący nie jest zobowiązany do korzystania z licencji. Kupujący nie jest uprawniony do zmiany, modyfikacji lub w inny sposób ingerowania w sprzedającego bez zgody sprzedającego.
 • Dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi są dostępne w oryginalnym języku producenta lub w języku czeskim. Dostawa sprzętu jest deklaracją zgodności sprzętu zgodnie z przepisami ustawy. No. 22/1997 Coll. (dotyczy tylko towarów podlegających niniejszej ustawie i późniejszym dekretom).

Warunki płatności

 • Kwoty ceny zakupu są płatne bezgotówkowo przelewem bankowym na konto Chromservis sro
 • Okres rozliczenia faktury, o ile nie określono inaczej, wynosi 14 dni. Faktury są płatne w terminie wskazanym na fakturze, tj. W tym dniu pełna kwota ceny zakupu jest doliczana do Chromservis sro
 • Jeśli kupujący wymaga warunku płatności, należy to przedyskutować z przedstawicielem handlowym Chromservis, a nowe warunki płatności muszą zostać określone w zamówieniu.
 • Nowi klienci są zawsze zobowiązani do zapłaty z góry na fakturze zaliczkowej. Po uzgodnieniu można zapłacić gotówką lub gotówką przy odbiorze. Chromservis Ltd. zastrzega sobie prawo do płatności z góry za niestandardowe zamówienia i umowy kupna. Ponadto Chromservis sro jest uprawniona do żądania zapłaty z góry w przypadku klientów, którzy wielokrotnie nie przestrzegają uzgodnionego terminu wymagalności faktur. Czas dostawy w takich przypadkach zaczyna biec, dopóki kupujący nie wpłaci depozytu.
 • Faktury / dokumenty podatkowe są wydawane, gdy towary są wysyłane (przekazywane pierwszemu przewoźnikowi) lub po tym, jak towary zostały osobiście dostarczone klientowi.
 • Kwotę ceny zakupu uważa się za zapłaconą w dniu, w którym całość zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego. Do tego dnia nabywca staje się właścicielem towarów.
 • Jeżeli kupujący zalega z zapłatą ceny zakupu lub jego części, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Chromservis sro za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% odsetek ustawowych od kwoty należnej.
 • Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia odpowiedzialności cywilnej na Chromservis sro bez uprzedniej pisemnej zgody.

Gwarancja jakości i odpowiedzialności za wady

 • Chromservis sro zapewnia kupującemu gwarancję jakości towaru, pod warunkiem, że towary będą kwalifikowały się do wykorzystania w uzgodnionym, w przeciwnym razie zwyczajowym celu, lub że zachowają uzgodnione, w przeciwnym razie zwyczajowe cechy.
 • Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i wad towarów, które wynikają w oczywisty sposób z niewłaściwego użytkowania towaru, w szczególności w wyniku nieodpowiedniego połączenia towaru z innym sprzętem, użycia nieodpowiednich towarów, niewłaściwej konserwacji towaru, nieautoryzowanej modyfikacji towaru, uszkodzenia etykiety gwarancyjnej itp. przydatność towarów do określonych zastosowań.
 • O ile nie określono inaczej, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. W przypadku materiałów eksploatacyjnych (niezależnie od tego, czy są dołączone lub dostarczone osobno), czujników mocy akumulatora i urządzenia, okres gwarancji wynosi 3 miesiące od daty dostawy. Jeśli towar zawiera nierozłączne materiały eksploatacyjne, okres gwarancji na towar wynosi 3 miesiące. Towary ekspansji mają określony okres gwarancji podany przed upływem terminu ważności, a gwarancja obowiązuje do pierwszego otwarcia. w końcu. instalacja jest opóźniona w wyniku naruszenia zobowiązania nabywcy towaru do przyjęcia lub zapewnienia współpracy dla instalacji, wówczas okres gwarancji rozpoczyna się nie później niż 31 dnia po przekazaniu towaru kupującemu.
 • Jeżeli kupujący odkryje wady w okresie gwarancyjnym, Chromservis sro powiadomi Chromservis sro w pisemnym zawiadomieniu o wadach (dalej "reklamacja") zidentyfikowanych wad bez zbędnej zwłoki. W przypadku skargi w kolumnie GC lub HPLC, formularze roszczeń są dostępne na stronie internetowej Chromservis lub wysyłane do nas na żądanie.
 • Okres gwarancji nie obejmuje czasu po złożeniu reklamacji, dopóki nabywca nie jest zobowiązany do przejęcia towaru po naprawie.
 • Przy składaniu wniosku zawsze konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu towarów, który jest fakturą i dowodem dostawynumer seryjny dostarczonego towaru. Towar musi być kompletny, łącznie z dokumentacją i nienaruszonymi etykietami gwarancyjnymi oraz oryginalnym opakowaniem. W pozwie kupujący jest zobowiązany do określenia wady towaru i sposobu jego ujawnienia. Miejscem reklamacji jest siedziba Chromservis sro
 • Klient jest zobowiązany do przekazania reklamowanego towaru w sposób czysty i świadomy zdrowia. Zdrową szkodę deklaruje formularz odkażania (formularz jest dostępny na stronie internetowej Chromservis lub przesłany do nas na żądanie). W przeciwnym razie Chromservis Ltd. zastrzega sobie prawo do zaniechania reklamowanego towaru.
 • Klient jest informowany o wyniku reklamacji nie później niż 2 tygodnie po otrzymaniu przedmiotu reklamacji. Jeśli konieczne jest, aby producent ocenił wady, zwykle w ciągu 4 tygodni.
 • W przypadku wady towaru zgłoszonego przez kupującego, Chromservis sro jest uprawniona do wymiany lub naprawy wadliwego towaru według własnego uznania.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (jeżeli zgłoszona wada nie zostanie wykryta lub wada nie jest objęta gwarancją), kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów transportu i kontroli lub napraw przed przejęciem.

Naprawa instrumentów gwarancyjnych i pogwarancyjnych

 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest świadczony przez Chromservis sro przez przeszkolonych techników serwisowych w oparciu o wymagania klienta. Zamówienia serwisowe / umowy są akceptowane przez dział serwisowy.

Prawa własności i ryzyko uszkodzenia towaru

 • Kupujący nabywa tytuł do towaru, płacąc w całości cenę zakupu, jeśli wcześniej nie nabył prawa własności do towarów.
 • Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w chwili przekazania towaru kupującemu.

Przepisy ogólne

 • Tekst niniejszych Ogólnych warunków opublikowano na stronie https://chromservis.eu oraz w wybranych katalogach Chromservis sro
 • Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że stosunek zaangażowania ustalony przez akceptację zlecenia subskrybenta przez Chromservis sro i wynikający z świadczenia usług regulują niniejsze Ogólne Warunki.
 • Niniejsze Ogólne Warunki stają się skuteczne i skuteczne w dniu 11 lipca 2018 roku

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (GDPR), należy pamiętać, że w ramach rejestracji na naszej stronie internetowej zgodzili się przetwarzać twoje dane. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Użyj tego formularza, aby się odwołać.

Tutaj możesz otworzyć ogólne warunki handlowe tutaj w PDF.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz