0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin jest regulowane przez CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin). Rozporządzenie CLP zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2008 r. I weszło w życie w dniu 20 stycznia 2009 r. Niniejsze rozporządzenie opiera się na doświadczeniu dyrektyw 67/548 / EWG i 1999/45 / WE. Celem rozporządzenia jest harmonizacja kryteriów klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin.

Zgodnie z rozporządzeniem CLP substancje i mieszaniny są oznaczane jako symbole niebezpiecznego zagrożenia . Symbol ostrzeżenia o zagrożeniu to złożona reprezentacja graficzna zawierająca symbol i inne elementy graficzne, takie jak obramowanie, wzór tła lub kolor w celu przekazania określonych informacji o rodzaju zagrożenia. Na etykiecie umieszcza się jeden lub więcej odpowiednich symboli ostrzegających o zagrożeniach w celu przekazania określonych informacji na temat rodzaju zagrożenia. Poniższa tabela zawiera symbole zagrożeń.