ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Detekce a analýza plynů / Legislativa / Zákony a prováděcí předpisy

Zákony a prováděcí předpisy

Prehľad zákonov, nariadení vlády a vyhlášok Českej republiky z oblasti detekcie plynov:

  • Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri práci (nahradzuje NV č. 178/2001 Zb.).
  • Nariadenia vlády č. 406/2004 Zb. o bližších požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Vyhláška 6/2003 Zb. upravujúca limity koncentrácií vybraných plynov vo vnútornom prostredí stavieb
  • Zákon č. 59/2006 Zb. o prevencii závažných havárií spôsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami alebo chemickými prípravkami a o zmene zákona č. 258/2000 Zb., o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých súvisiacich zákonov, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 320/2002 Zb., o zmene a zrušení niektorých zákonov v súvislosti s ukončením činnosti okresných úradov, v znení neskorších predpisov, (zákon o prevencii závažných havárií).
  • Zákon č. 262/2006 Zb. zákonník práce.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz