ENEN CZCZ SKSK BGBG RURU

Бизнес Условия

Общи условия на Chromservis

Основни разпоредби

 • Тези Общи условия за доставка и обслужване (наричани по-долу "Общи условия") уреждат връзката между доставката на стоки и услуги между Chromservis sro и купувача. Тези общи условия са задължителни за всички бизнес отношения с Chromservis sro Писмените писмени споразумения на участниците имат предимство пред разпоредбите на тези общи условия.
 • Доставките на стоки и услуги на Chromservis се извършват въз основа на писмена поръчка или договор за покупка. Поръчките могат да се изпращат по пощата, по електронен път (по електронна поща или чрез уебсайта на Chromservis sro) или чрез съобщение за съобщения, в много редки случаи и въз основа на устна или телефонна поръчка. Поръчките за поръчки над 200 000 CZK и договорите за покупка се приемат от Chromservis sro само като писмени оригинали, подписани от упълномощени представители на купувачи от организации или упълномощени от тях лица. Chromservis sro счита, че поръчката е задължителна за получаването й и това е момент на ангажираност. Договорите за покупка са задължителни, като се подписва законният представител на Chromservis sro или неговите упълномощени лица.
 • За спецификацията и доставката на стоки е от решаващо значение каталожният номер, посочен в поръчката или в договора за покупка.
 • Договорите за покупка винаги се потвърждават от Chromservis sro. Поръчките се потвърждават от Chromservis sro при поискване от купувача.
 • Chromservis sro незабавно уведомява купувача за всякакви промени в модела или иновации на продукти по време на поръчката на купувача (договор за покупка). Ако тези промени не водят до влошаване на параметрите на продукта или до увеличаване на крайната му цена, Chromservis sro може да направи това без писменото съгласие на купувача. В други случаи Chromservis може да прави промени в поръчката само след съгласие и писмено потвърждение за товаспоразумения за купувачи.
 • Купувачите могат да правят промени в поръчките си само в писмен вид и в съгласие с Chromservis Ltd. Купувачът заплаща всички допълнителни разходи, свързани с промяната на поръчката.
 • Анулирането на поръчката при получаване от Chromservis sro съгласно член 1.2 е възможно само след съгласуване с лице, упълномощено за тази цел. Chromservis sro си запазва правото да начисли на купувача всички разходи, направени при анулирането на поръчката.

цени

 • Цените на стоките и услугите се изразяват в CZK и са изброени в ценови предложения или ценови листи. Ценовите листи, издадени от Chromservis, са информационни и винаги са валидни за датата на издаване. Chromservis sro не носи отговорност за грешки, произтичащи от отпечатването на търговски и технически материали. Chromservis ООД си запазва правото да променя цените в отговор на промените в цените, митническите такси, транспортните разходи и други неприемливи условия. Цените винаги се котират без ДДС. Те не включват разходите за транспорт до мястото на клиента. За консумативи се използва услугата "Чешки пощенски" - ръчно доставен пакет. Химикалите се доставят от превозвач.
 • В офертите се посочва ясно валидността на офертите. Ценовите оферти на Chromservis sro се подписват от търговски представител, който обработва офертата.
 • В случай, че стоките са поръчани въз основа на котировка, в поръчката трябва да се посочи номерът на офертата. Ако номерът на поръчката не е посочен в списъка, Chromservis sro не е задължен да спазва цените, посочени в офертата. За по-късни евентуални искания, не е необходимо да се отчитат цените и офертите.

Доставка на стоки и услуги

 • Chromservis sro се задължава да предостави на купувача стоките, посочени в поръчката или договора за покупка, и да прехвърли собствеността върху стоките и купувачът се задължава да плати на Chromservis sro по договорената покупна цена. Chromservis sro се задължава да доставя стоките и услугите в най-кратки срокове в зависимост от наличността на стоките и оперативните възможности. Очакваната дата на доставка се посочва в котировки, потвърждения на поръчки и договори за покупка. Очакваната дата на доставка може да бъде съобщена и по телефона.
 • Стоките се доставят до местоназначението, посочено в поръчката или договора за покупка. Приемането на стоката се потвърждава от купувача или чрез подписване на транспортни документи в случай на доставка на стоката от превозвача, или на разписка за доставка при доставка от представител на Chromservis sro В този момент купувачът потвърждава, че пратката съдържа обявения брой опаковки (кутии, палети и др.) И че пратката не е явно повредена.
 • За доставките на консумативи или стоки, които не изискват инсталация от техник, купувачът е длъжен да провери стоките веднага след поглъщането им и да съобщи за дефекти на доставчика в рамките на 3 работни дни след поглъщането. Доставката е винаги бележка за доставка, съдържаща каталожния номер, името, броя на доставените бройки и цената.
 • В случай на доставка на стоки, изискващи монтаж от сервизен техник, пратката остава неопакована, след като купувачът е взел доставката от превозвача. Подробната доставка на стоката ще бъде извършена от купувача от сервизен техник на Chromservis sro и ще отбележи всички недостатъци и дефекти в инсталационния протокол Купувачът е длъжен да предостави на Chromservis sro необходимото оборудване за монтажа на стоката. Работата, необходима за монтаж, ще започне незабавно, не по-късно от 14 дни след доставката на стоките.
 • Когато Софтуерът е включен в Софтуера (наричан по-нататък "Софтуер"), той трябва да предоставиChromservis sro може да използва неизключителния лиценз за използване на Софтуера за целите, за които той служи, за текущото му използване на един компютър ("Лицензиите"). Лицензът се предоставя в съответствие с условията на лицензионните текстове, които са част от софтуера, а купувачът поема цялата отговорност за тяхното нарушение. Купувачът няма право да прехвърля лиценз или лиценз на трета страна на трета страна, изцяло или отчасти. Купувачът не е длъжен да използва лиценза. Купувачът няма право да променя, модифицира или по друг начин да се намесва в продавача без съгласието на продавача.
 • Техническата документация и ръководствата за потребителя са на разположение на оригиналния език на производителя или на чешки език. Доставката на инструмента е декларация за съответствие на оборудването съгласно разпоредбите на Закона. № 22/1997 Coll. (приложимо само за стоки, предмет на този закон и последващи разпореждания).
 • Купувачите могат, след предварителна консултация, да върнат закупените стоки за своя сметка в рамките на 30 дни на Chromservis sro Стоките трябва да бъдат в оригинални опаковки, неизползвани и неповредени. Chromservis sro начислява такса за отмяна от 30% от стойността на върнатите стоки за тази услуга.

Условия за плащане

 • Сумите по покупната цена се заплащат без каса чрез банков превод по сметка на Chromservis sro
 • Матуритетът на фактурата, освен ако не е посочено друго, е 14 дни. Фактурите се заплащат на датата, посочена във фактурата, т.е. към тази дата пълната сума на покупната цена се кредитира по сметката на Chromservis sro
 • Ако купувачът желае промяна на условията за плащане, това трябва да бъде обсъдено с търговски представител на Chromservis.
 • Новите клиенти винаги са задължени да плащат предварително авансова фактура. При съгласие е възможно да се плати в брой или в брой при доставка. Chromservis Ltd. си запазва правото да авансово плащане по поръчки и нестандартни договори за покупка. Освен това, Chromservis sro има право да поиска авансово плащане за клиенти, които многократно не спазват договорения матуритет на фактурите. В тези случаи времето за доставка започва да тече, докато купувачът не плати аванса.
 • Фактурите / данъчните документи се издават при изпращане на стоките (предадени на първия превозвач) или след като стоките са доставени на клиента.
 • Сумата на покупната цена се счита за платена в деня, когато цялото е заверено в сметката на продавача. Към тази дата купувачът става собственик на стоките.
 • Ако купувачът е в неизпълнение с плащането на покупната цена или част от нея, той е длъжен да плати на Chromservis sro за всеки ден на забава 0,5% от законната лихва върху дължимата сума.
 • Купувачът няма право да прехвърли на трета страна задължения към Chromservis sro без предварително писмено съгласие.

Гаранция за качество и отговорност за дефекти

 • Chromservis sro предоставя на купувача гаранция за качеството на стоката, при условие че след гаранционния срок стоките ще бъдат допуснати за ползване по договорената, иначе обичайна цел или че ще запазят договорените, иначе обичайни характеристики.
 • Гаранцията не се отнася за консумативи и дефекти на стоки, които очевидно се дължат на неправилна употреба на стоките, по-специално чрез неподходящо свързване на стоките с друго оборудване, използване на неподходящи доставки за стоки, неподходящо обслужване на стоки, продажба на неоторизирани модификации на стоки, нарушаване на гаранционния етикет и др. пригодността на стоките за определени специфични употреби.
 • Освен ако не е посочено друго, гаранционният срок е 12 месеца от датата на доставката. За консумативи (независимо дали са включени или доставени отделно), захранване на батерията и сензори за устройства, гаранционният срок е 3 месеца от датата на доставката. Разширените стоки имат определен гаранционен срок, даден от датата на валидност, а гаранцията е валидна до първото отваряне.Ако доставката на стоките, или. инсталацията се забавя в резултат на нарушение на задължението на купувача да поеме стоките или да предостави помощ при монтажа, гаранционният срок започва да тече не по-късно от 31 ден след предаването на стоките на купувача.
 • Ако купувачът открие дефекти по време на гаранционния период, Chromservis sro ще уведоми Chromservis sro в писмено известие за дефекти (наричани по-долу "искове") за установени дефекти без неоправдано забавяне. В случай на оплакване от ГК или HPLC колона формулярите за искания са достъпни на уебсайта на Chromservis или са изпратени при нас при поискване.
 • Гаранционният срок не включва времето след подаването на иска, докато купувачът не е бил длъжен да поеме стоките след приключване на ремонта.
 • При предявяване на претенции винаги е необходимо да се представят доказателства за покупката на стоката, която е фактурата и разписката за доставкасерийния номер на доставените стоки. Стоките трябва да бъдат пълни, включително документация и всички останали гаранционни етикети и оригинални опаковки. В жалбата купувачът трябва да посочи дефекта на стоката и начина, по който тя се проявява. Местонахождението на жалбата е мястото на Chromservis sro
 • Клиентът е длъжен да предаде заявените стоки чисти и здравословни. Здравословното състояние се обявява чрез формуляр за обеззаразяване (формулярът е на разположение на уеб сайта на Chromservis sro или е изпратен при поискване). В противен случай, Chromservis Ltd. си запазва правото да не взема твърдените стоки.
 • Клиентът трябва да бъде информиран за резултата от жалбата не по-късно от 2 седмици след приемането на предмета на жалбата. Ако е необходимо производителят да прецени дефектите, той обикновено отнема до 4 седмици.
 • В случай на дефект в претендираните от купувача стоки, Chromservis sro има право да замени или поправи дефектни стоки по свое усмотрение.
 • В случай на неоснователна жалба (ако отчетеният дефект не е открит или дефектът не е покрит от гаранцията), купувачът е длъжен да плати разходите за доставка и инспекция или ремонтите преди поглъщането.

Гаранционен и следгаранционен ремонт на инструменти

 • Гаранционното и следгаранционното обслужване се осигурява от Chromservis sro чрез обучени технически специалисти, базирани на изискванията на клиента. Поръчките / договорите за услуги се приемат от сервиза.

Права на собственост и рискове от увреждане на стоки

 • Купувачът придобива право на собственост върху стоките, като заплаща пълната покупна цена, ако не придобие право на собственост върху стоките по-рано съгласно закона.
 • Рискът от повреда на стоката преминава от продавача на купувача към момента на предаване на стоките на купувача.

Общи разпоредби

 • Текстът на настоящите Общи условия е публикуван на https://chromservis.eu и в избраните каталози на Chromservis sro
 • Абонатът разбира, че отношенията на ангажименти, установени от приемането на поръчка на клиент от Chromservis sro и произтичащи от предоставянето на изпълнение, се уреждат от настоящите Общи условия.
 • Настоящите Общи условия влизат в сила и действат на 11 юли 2018 г.

Обработка на лични данни

В съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR), моля, имайте предвид, че като част от регистрацията на нашия уебсайт се съгласихте да обработвате данните си. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Използвайте този формуляр, за да обжалвате.

Можете да отворите общите бизнес условия тук в PDF файла тук .

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz