ENEN CZCZ SKSK BGBG RURU

Търговски условия

Общи търговски условия на компанията Хромсервис ООД

Основни положения

 • Настоящите общи условия свързани с продажбата, доставката и обслужването (накратко „Търговски условия“), имат за цел да регулират взаимоотношенията с Хромсервис ООД в контекста на доставката на стоки и услуги. Условията са задължителни за всички търговски взаимоотношения с дружеството Хромсервис ООД. Писмените споразумения с клиенти имат приоритет пред Търговските условия.
 • Доставката на стоки и услуги от страна на Хромсервис ООД се извършва въз основа на поръчка или договор за покупка. Поръчките могат да бъдат изпращани по поща, факс или в електронен формат - електронна поща, форма за контакт на фирмената страница или чрез поръчка в онлайн магазинът Chromservis.cz. В единични случаи поръчката може да бъде направена устно или по телефон. Поръчки и договори за покупка на инструменти със стойност надвишаваща 200 000 чешки крони (CZK), могат да бъдат направени само в писмена форма, подписана както от законен представител на Хромсервис ООД, така и от купувача. Хромсервис ООД приема поръчката като задължителна за изпълнение в момента на получаването ѝ. Договорите за покупка влизат в сила от датата на подписването им от двете страни.
 • Каталожният номер, посочен в поръчката или в договора за покупка служи за установяването на окончателната спецификация на поръчания артикул.
 • Поръчки и договори за покупка се считат за приети от Хромсервис ООД при изпращане на потвърждение за направена поръчка на посочен от клиента пощенски адрес или електронна поща.
 • Хромсервис ООД се задължава да уведоми купувача в случай на промени по направената поръчка по време на изпълнението ѝ. В случай, че промените не водят до понижаване стойността на декларираните технически параметри или увеличаване на крайната цена на покупката, Хромсервис ООД си запазва правото да достави артикулът/ите без предварително писмено съгласие от страна на купувача. В останалите случаи е необходимо изрично писмено съгласие от страна на купувача за тяхното осъществяване. В тези случаи Хромсервис ООД изпълнява направените промени единствено на база получено писмено съгласие.  
 • Купувачът може да заяви извършването на промени по поръчката или договора единствено в писмена форма. Изискуемите промени трябва да бъдат одобрени от Хромсервис ООД преди пристъпване към изпълнението им, а в случай на получено одобрение, клиентът се задължава да покрие всички допълнителни разходи, свързани с тяхното изпълнение.
 • Анулиране на поръчката след изпращането на потвърждение за направена поръчка може да се осъществи единствено след одобрение от упълномощен персонал на Хромсервис ООД. Компанията Хромсервис ООД си запазва правото да откаже анулирането на поръчката и да таксува клиента за направената поръчка.

Цени

 • Всички посочени цени са в чешки крони (CZK). Те са упоменати в оферти, ценови листи или в електронния магазин на дружеството. Ценовите листи издадени от Хромсервис ООД имат информативен характер и са валидни към датата на издаване. Хромсервис ООД си запазва правото да променя обявените цени. Хромсервис ООД не носи отговорност за допуснати грешки в техническата и продажбената литература. Всички посочени цени са без ДДС и не включват транспортни разходи за превоза на стоките до купувача. Артикулите се изпращат по Чешката национална поща – услуга Profi parcel. Химикали и инструменти, изискващи инсталация се доставят чрез упълномощен доставчик.
 • Валидността на офертите е ясно посочена във всеки документ. Оферти, издадени от Хромсервис ООД са подписани от търговския представител, който ги обработва.
 • В случай, че даден артикул е поръчан по оферта, приходният ордер трябва да съдържа референтния номер на въпросната оферта. В случай на липсващ референтен номер Хромсервис ООД не се задължава да изпълни посочените в офертата цени. Последващи оспорвания, препратки и цитати без референтен номер в приходния ордер ще бъдат отказвани.

Доставка на стоки и услуги

 • Хромсервис ООД се задължава да изпрати или изпълни посочените в поръчката/договора стоки и/или услуги, а купувачът се задължава да изплати договорената цена. Хромсервис ООД се задължава да достави стоките при първа възможност в рамките на договорените условия и в случай, че продуктите са в наличност. Очакваната дата на доставка е посочена в официалните документи – оферти, потвърждения за получаване и договори. В определени случаи тя може да бъде комуникирана по телефон.
 • Стоките се доставят на предварително уточнен адрес, упоменат в поръчката или договора. Предаването на артикулите се потвърждава от купувача с подписването на транспортни документи в случай на доставка с куриер или приемо-предавателен протокол в случай на доставка от представител на Хромсервис ООД. В момента на подписване купувача потвърждава, че пратката съдържа обявените и закупени стоки, както и дава съгласието си, че пратката няма видими следи от увреждане.
 • Купувачът се задължава да извърши проверка на консумативите и артикулите, които не изискват инсталация от инженер и в случай на оплаквания да ги заяви в рамките на не по-късно от десет дни след получаването. Във всяка пратка се съдържа бележка за доставка, в която са упоменати каталожен номер, брой, цена и описание на артикула. 
 • В случай, че обект на поръчката или договора са стоки, изискващи инсталация от инженер пратката остава неразопакована след доставката ѝ на посочения от купувача адрес. Стоката се счита за предадена на купувача след попълването на инсталационен протокол от инженера и клиента, в който се описват евентуални дефекти. Купувачът се задължава да окаже съдействие на упълномощеното от Хромсервис ООД лице. Дейностите, свързани с инсталацията се извършват на момента или не по-късно от 14 дни след датата на доставка.
 • Ако към закупения артикул има включен инсталационен софтуер, Хромсервис ООД ще предостави на купувача лиценз за използването му, който е валиден за един компютър. Лицензът се предоставя в съответствие с условията в лицензионното споразумение, които са неразделна част от софтуера и купувачът поема изцяло отговорност в случай на констатирано нарушение на условията за използването му. Купувачът няма право да предоставя лиценза на трети лица. Купувачът не е задължен да използва предоставения софтуерен лиценз. Купувачът също така няма право да променя или модифицира стоките без изричното съгласие на доставчика.
 • Техническата документация и инструкциите за употреба се предоставят на чешки или на препочитан от производителя език.
 • Купувачът може да върне закупените артикули на Хромсервис ООД за собствена сметка след дискусия с упълномощен персонал и не по-късно от 30 дни след получаването, при условие, че въпросните стоки не са използвани или увредени и са в оригиналната си опаковка. Компанията Хромсервис ООД таксува 30% от стойността на продуктите като неустойка при извършването на въпросната услуга.

Условия на плащане

 • The amounts of purchase price are payable via bank transfer on the acount of Chromservis s.r.o.
 • Maturity of claim is intended to be 10 days if not specified differently. Claims are payable to date stated on the Invoice. That means the whole amount should be paid to Chromservis s.r.o. to this date.
 • If purchasor requires change of payment terns then it is neccessary to discuss the situation with Chromservis sales representative. Newly agreed payemt terms must be stated in the order.
 • Advance payment is required by Chromservis s.r.o. from new customers. Cash payment and cash on delivery payment are also possible after agreement. Company Chromservis s.r.o. requires advance payment by orders and contracts which are not standard. Advance payment is also required if customers repeatedly infringes due dates. Time of delivery starts in these cases after advance payment.
 • Invoices/tax documents are issued at the moment of dispatchment the goods (handover to first carrier) or after personal delivery by emploee of Chromservis s.r.o.
 • The amount of purchase price is considered to be paid to date when it will be whole on Chromservis s.r.o. account. At this date purchasor becomes owner of the goods.
 • If the purchasor is on default with payment of purchase price or it's part then he is obliged to pay 0,5% lawful interest of amount outstanding for every day on default.
 • Purchasor is not entitled to assign a debt to third person without signed agreement between him and Chromservis s.r.o.
 • In case the amount of order is below 1000 CZK/ 35 EURO Chromservis s.r.o. charges additional 100 CZK/ 3,5 EURO as manipulation fee.

Гаранция за качество и покритие на дефекти

 • Company Chromservis s.r.o. provides to customer warranty on quality of the goods. Chromservis s.r.o. warrants that goods are free from defects in material or workmanship under normal use. Warranty is applied for a certain period of time.
 • Warranty is not provided on expendable supplies and defects or damage of goods resulting from improper use, operation or maintance of goods deviating manuals or technical specifications.
 • If not determined otherwise the warranty period is 12 months from the day of supply of goods. For expendable supplies (as part of equipment or extra), chargeable baterries and sensors to equipment is warranty period 3 months from the day of supply of goods. If supply of goods is delayed (including eventual installation) as a result of deviating customer's obligations or not providing cooperation for installation of equipment than the warranty period starts latest on 31st day after the day of supply.
 • If customer finds some defect or damage during warranty period then he is obliged to announce to Chromservis s.r.o. as soon as possible in claim letter. For cases of reclamation of GC or HPLC columns the claim letter forms are downloadable on company's website or can be requested individually.
 • The period since announcing the defect till repaired equipment is taken over by customer leaves out of standard warranty period.
 • By making a claim is always needed to submit the document evidential of purchasing the goods which are commercial invoice and packing list with serial number of supplied equipment. The goods must be complete including documentation and intact warranty labels and in original package. In the claim letter is customer obliged to specify the defect and the way how it is demonstrated. The place of reclamation is registered place of companz Chromservis s.r.o.
 • The customer is obliged to hand over clean and health unobjectionable goods. Healthiness of goods is declared by form of decontamination (This form is also downloadable in company's website or can be sent by request.) Otherwise Chromservis s.r.o. forprises not to take over the claimed goods.
 • The customer will be informed about result of reclamation latest 2 weeks after taking over the goods. In case of necessity to consider defects or damages by supplier will be customer informed usually till 4 weeks.
 • Company Chromservis s.r.o. can due to choice change or repair the claimed goods.
 • If the reclamation is unjustified (the defect is not found or not warrantable) the customer is obliged to cover the costs of transportation, inspection or eventually reparation.

Гаранционни и следгаранционни поправки

 • Warranty and post-warranty repairs of equipment provides company Chromservis s.r.o. through trained service engineers due to request of customer. Orders/contracts for repairs accepts service department.

Патентни права и рискове от нарушението им

 • The purchasor aquires the property right for goods by paying price according to the commercial invoice if not aquiring the property right sooner due to czech law.
 • The risk of defects on goods is transfered to purchasor by taking over the goods.

Общи разпоредби

 • Текста на общите условия е публикуван на интернет страницата https://chromservis.eu и в каталозите на Хромсервис ООД.
 • The customer shall be agreable with contractual relationship caused by acceptance of order by Chromservis s.r.o. and goverened by general trading conditions.
 • Горепосочените търговски условия са валидни от 1-ви Февруари 2010 година.

 

O NÁS

Certifikáty společnosti Obchodní podmínky

PRODUKTY

Katalog produktů / e-shop Certifikáty ke stažení

VĚDĚT VÍC

Chromatografie Detekce plynů Měření fyzikálních veličin

KONTAKTY

Kontaktní údaje


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz