ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / používání chirálních kolon

Použitie chirálnych kolón

Viete ako správne používať chirálne kolóny na báze celulózy?

Chiral columnKolóny LUX sú transportované v zmesi n-hexán / 2-propanol (9:1,v/v). Každá kolóna je individuálne testovaná a je vždy má certifikát kvality so separačnými parametrami pre stanovenie trans-stilbén oxidu.

Použitie mobilných fáz

Kolóny Lux môžu byť použité ako v normálnej fáze (zmesi n-alkánov / alkoholov), v reverznej fáze (zmesi voda / MeOH, voda / ACN a pufer / MeOH a tlmivý / ACN), alebo v polárnych organických rozpúšťadlách (100% ACN, nižšia alkoholy a ich zmesi).

Kompatibilita mobilných fáz

Pri zmenách mobilnej fázy je vždy potrebné dodržať stanovený postup na premytie kolón. Je potrebné vždy vyhodnotiť miešateľnosť jednotlivých použitých rozpúšťadiel. Pre bezpečné prevedenie kolóny z hexánu do metanolu (ACN) a opačne použite vždy ako transportný solvent 100% 2-propanol pri prietoku 0.2 - 0.5 mL / min. Pre spoľahlivé odstránenie pôvodnej mobilnej fázy prepláchnite kolónu približne 10-tich násobkom objemu kolóny (tzn. 25 ml 100% 2-propanolu pre kolónu 250 x 4.6 mm, 15 ml pre 150 x 4.6 mm). Ďalej, ak je použitý pufor nemiešateľný s 2-propanolom, kolónu ešte prepláchnite pred a po použití tohto pufra 100% vodou.

Použitie modifikátorov mobilnej fázy

Pre niektoré kyslé či bázické chirálne látky je potrebné použiť špecifické modifikátorov MF za účelom dosiahnutia správnej chirálnej separácie či požadovaného tvaru píkov. Dietylamín, etanolamín alebo butylamín v koncentráciách 0.1 - 0.5% môžu byť použité pre bázické vzorky, zatiaľ čo kyselina octová či trifluóroctová typicky v koncentrácii 0.1 - 0.2% pre vzorky kyslé. Zmesi bázických a kyslých aditív sú rovnako možné, napr. dietylamínacetát či trifluóracetát. Kolóny Lux poskytujú rovnaké výsledky pri použití všetkých vyššie uvedených rozpúšťadiel a modifikátorov MF v uvedených koncentráciách.

Nekompatibilné rozpúšťadlá

Chirálne kolóny Lux sú vyrobené viazaním rôznych derivátov polysacharidov na povrch silikagélu. Všetky rozpúšťadlá rozpúšťajúce deriváty polysacharidov nesmú prísť do styku so stacionárnou fázou, a to aj v akejkoľvek koncentrácii, napr. THF, acetón, chlórované uhľovodíky, etylacetát, dimetylsulfoxid, DMF, N-metylformamid a pod.

Tlakový limit

Prietok mobilnej fázy by mal byť nastavený tak, aby spätný tlak neprekročil hodnotu 300 barov (4300 psi).

Pracovná teplota

Za použitia štandardných mobilných fáz (ako napr. N-alkánov / alkoholov) je teplotný rozsah kolón Lux 0-50 ° C.

Uchovávanie kolón

Pre dlhšie trvajúce uskladnenie je odporúčané skladovať kolóny Lux v zmesi n-hexán/2-propanol (9:1, v/v). Kolóny používané v reverznej MF by mali byť najprv premyté vodou (kedykoľvek bol použitý pufor ako modifikátor reverznej MF) a potom metanolom a/alebo len metanolom, ak pufor nebol použitý. Kolóna môže byť tiež uskladnená v metanole.

Predĺženie životnosti kolón Lux

Chromservis odporúča použitie univerzálneho systému ochrany analytických kolón Security Guard a zodpovedajúcich predkolóniek na zabezpečenie dlhodobej a bezproblémovej separácie na kolónach Lux, zvlášť pri separáciách vzoriek získaných zo zložitých a komplexných matríc. Optimálne by mala byť vzorka kompletne rozpustená v zodpovedajúcej MF a potom filtrovaná cez filter injekčnej striekačky s pórovitosťou 0.45 μm.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz